Dam Tunhovd

Ombyggingen av Tunhovd dam er blitt en flott kombinasjon av funksjon og estetikk. En kompleks helhet der myndighetspålagte krav for dam og fylkesvei er ivaretatt. Norconsults 3D-modeller og virkelighetsnære visualiseringer i hele prosjekteringsfasen har vært en suksessfaktor.

Prosjektnavn

Dam Tunhovd

Kunde

Statkraft

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

1 330 m3 ny betong over og under vann 150 000 m3 stein og fyllingsmasser 206 mw maks effekt 1137 GWh årlig middelproduksjon

Oppdraget

Myndighetene krever rehabilitering av Tunhovd dam i Nore og Uvdal kommune slik at dammen tilfredsstiller gjeldende sikkerhetsforskrifter for fyllingsdammer klasse 4. Statkraft trenger bistand til å gjennomføre de myndighetspålagte tiltak på damanlegget. Tiltakene omfatter blant annet plastring av oppstrøms- og nedstrøms damskråning, samt nytt kronevern. Det skal videre etableres nytt lukehus, lekkasjemåleanlegg, konstruksjon for tørrlegging/sikring av omløpstunnel (undervannsstøp), samt vangemurer for endeavslutning av nedstrøms damskråning. Eksisterende fylkesvei 120 som går over dammen må også utbedres. Et samarbeid mellom flere ulike fagfelt og krav til presisjon gir spennende utfordringer for prosjektering og utførelse. Norconsult blir tildelt oppdraget med prosjektering av dam, bygg, bro og vei, i tillegg til oppfølging og kontroll under hele byggefasen. Kontrolljobben omfatter også inspeksjon av konstruksjoner under vann ved dykking.

Løsningen

Gjennom samtlige faser i prosjektet har en hatt fokus på å utarbeide en løsning som tilfredsstille samtlige myndighetspålagte krav. Det er lagt vekt på å prosjektere løsninger som gir en assosiasjoner til "dammens gamle ansikt". Tårnene som sto på hver side av den opprinnelige betongdammens flomløp, er igjen reist ved sørsiden av ny fyllingsdam.

Resultatet

Da anlegget er ferdigstilt sommeren 2014 vil sikkerhetskravene for dam og fylkesvei sammen med de arkitektoniske løsningene være ivaretatt. Dam og tilhørende konstruksjoner vil da utgjøre et helhetlig, estetisk og funksjonelt anlegg tilpasset omkringliggende terreng til glede for lokalbefolkning og alle besøkende.

Kontaktpersoner

Sten-Ole Nilsen

EVP Renewable Energy

Kontakt oss

Tverrfaglig samarbeid