Demning - Foto: Sira-Kvina kraftselskap

Natur og landskapsinngrep

Tiltakene vi arbeider med i våre prosjekter kan skape varige spor i naturen. Vi former disse slik at de kan inngå i landskapet på en stedstilpasset måte. Vår brede kunnskap om natur og miljø er en viktig forutsetning for å finne den beste løsningen.

Det kan være tiltak som påvirker vår opplevelse av et naturområde, at vi tilrettelegger for friluftsliv, eller at vi utfører større inngrep i forbindelse med store samferdselsanlegg. I naturområdene er hensynet til flora og fauna like viktig som hensynet til menneskene. Vi beskriver karakteristiske trekk ved landskapet, innhenter data om hvordan for eksmpel rein og andre dyrearter ferdes i terrenget og kartlegger hvor sjelden vegetasjon vokser med tanke på bevaring. 

Der vi trenger mer spesialisert kompetanse for å forvalte eller tilrettelegge for spesielle naturtyper, habitater, arter eller lignende, koordinerer vi oss med andre relevante fag slik at vi sammen finner den beste løsningen. Av og til kan resultatet være at den beste løsningen er å ikke gjøre noen tiltak i det hele tatt.  

Ved arbeid med tiltak i naturområder er vi avhengig av informasjon fra de som kjenner og bruker området. Denne lokalkunnskapen er uvurderlig da vi som rådgivere sjelden kjenner området så godt som de lokale. Ved tiltak i naturområder er det mange hensyn å ta, og det kan ofte være vanskelig å finne balansen mellom å bevare naturen og legge til rette for ny utvikling. I Norconsult har vi bred faglig kompetanse som gjør oss bedre rustet til å finne denne balansen. 

Foto: Sira-Kvina kraftselskap

Kontaktpersoner

Hilda Øfsthus

Fagansvarlig Landskapsarkitektur

Kontakt oss