kobberrør langs betongvegg

Vann i Bygg- og eiendomsprosjekter

Norconsult har et stort fagmiljø som bistår med vann- og avløpsrelaterte spørsmål i ditt bygg- og eiendomsprosjekt. Vi har ekspertise på håndtering av overvann, sikring av nødvendig brannvannsdekning, tilknytning av vannforsyning og bortledning av avløp fra bygg. Vi leverer alle tjenester, fra utredning, tidligfase-planlegging, prosjektering og byggesak, oppfølging under bygging og helt frem til ferdigstillelse.

Ekstremvær med økt nedbørintensitet og ønsker om bærekraftige og fremtidsrettede løsninger har ført til at vi må planlegge, prosjektere og dimensjonere vann-, avløp- og overvannsanlegg på andre måter enn før. Utbyggere må følge lovverk, kommunale retningslinjer for overvannshåndtering, og normer for VA-anlegg som stiller strenge rammebetingelser for ivaretakelse av vann og miljø. Oppfyllelse av overordnede krav og føringer må dokumenteres i alle planfaser, fra regulering til igangsettelse og ferdigstillelse. De senere årene har det også blitt mer vanlig med ambisiøse klima- og miljømål for byggeprosjekter, ofte med sertifisering som f.eks. BREEAM. 

Vi jobber med tiltak og anlegg utomhus, og har ekspertise på trygg og fremtidsrettet håndtering av overvann i henhold til relevante myndighetskrav og forskrifter. Vi planlegger og prosjekterer overvannsanlegg som ivaretar krav om blågrønn faktor, lokal håndtering, infiltrasjon, fordrøyning og trygg avledning i flomveier der det er behov. Vi jobber med alt fra små tomter for eneboliger og hytter, til store private og offentlige byggeprosjekter samt by- og områdeutviklingsprosjekter.  

Våre rådgivere har solid kunnskap og erfaring med vann- og avløpsløsninger, både tilknytning til kommunalt ledningsnett og separate enkeltstående anlegg. Vi dimensjonerer og prosjekterer vannforsyningsanlegg for forbruksvann og brannvann inn til bygget, og anlegg for håndtering og bortledning av avløp ut av bygget. Vi er opptatt av tverrfaglig samhandling og sørger for nødvendig ivaretakelse og koordinering mot øvrig nedgravd infrastruktur slik at denne kan bygges på en helhetlig og optimal måte. 

  • Håkon Reksten

    Avdelingsleder Vann – Byutvikling, bygg og eiendom

  • Jan-Roger Selnes

    Gruppeleder Vann – Bygg og eiendom

  • Kontakt oss