Vindmøller i naturlandskap

Vindkraft

Vi kan bistå i hele prosessen for vindkraftverk fra tidlig planlegging til driftsfase. Dette omfatter blant annet kartlegging av vindressurser, målinger, arealplanlegging, tillatelsesprosesser, miljø- og konsekvensutredninger, prosjektledelse og operasjonelle driftstjenester.

Vi tilbyr beslutningsrelevante utredninger i alle faser av prosjektutviklingen som sikrer bærekraftige løsninger og gir nyttig dokumentasjon ved myndighetenes konsesjonsbehandling.  

Vi bistår med tidlig planlegging der vindressurser estimeres basert på modelldata, noe som gir en god oversikt over mulighetene i neste fase. Videre kan Norconsults rådgivere bistå med nøyaktige vindmålinger etter internasjonale standarder som benyttes i detaljerte produksjonsberegninger. Vi er anerkjente av en lang rekke banker og finansinstitusjoner, og vi har levert en rekke rapporter for kunder i inn- og utland. 

Parallelt med ressurskartlegging bistår vi utbygger med utarbeidelse av teknisk forprosjekt, konsekvensutredninger og konsesjonssøknader etter energiloven. Vi har inngående kjennskap til myndighetenes og lovverkets krav, og bistår med tilrettelegging og gjennomføring av samrådsprosesser med berørte myndigheter og organisasjoner. 

Vi tilbyr også vurderinger av kapasitet i eksisterende kraftledningsnett og utformer tilknytningsløsninger med konsesjonssøknad og konsekvensutredninger.  

Vi bistår med utarbeidelse av MTA-planer og designmanual for landskap og terrengtilpasning. Planene utformes slik at de egner seg for innarbeiding av krav i anbudsgrunnlag og kontrakter. Tydelige miljøkrav er avgjørende for å sikre bærekraftige utbyggingsprosjekt. 

Vi er ledende på analyse og kartlegging av ising i vindparker, og våre avanserte tjenester bidrar til å redusere usikkerheten i produksjonsberegninger. I tillegg utfører vi detaljerte og avanserte risikoanalyser for iskast fra vindturbiner som følger både internasjonale og nasjonale standarder og retningslinjer. For å muliggjøre sikker drift og bruk av områder vinterstid tilbyr vi operasjonelt varsel av risiko for iskast. 

 

Norconsult kan bistå i alle faser av et vindkraftprosjekt, inkludert:  

 • screening for identifikasjon av egnede vindkraftlokaliteter 
 • mulighetsstudier  
 • vindmålinger og produksjonsberegninger 
 • teknisk forprosjekt  
 • konsekvensutredninger 
 • konsesjonssøknader  
 • utarbeidelse av anbudsdokumenter for flere entrepriseformer  
 • kontrahering  
 • detaljprosjektering 
 • prosjekt- og byggeledelse 
 • analyse og varsel av risiko for iskast 
 • produksjonsoppfølging 
 • råd ved kjøp av salg av vindparker/teknisk due diligence (DD) 
 • Øyvind Byrkjedal

  Avdelingsleder Kjeller Vindteknikk

 • Elise Førde

  Avdelingsleder Energi - Miljø

 • Kontakt oss