Dam, foss og vannkraft i Norge

Vannkraft

I nær 100 år har Norconsult vært sentral i planleggingen og utbyggingen av vårt fornybare kraftsystem. Vår hovedtyngde har vært innen vannkraft og kraftoverføring, men vi har nå vokst oss sterke også innen solkraft og vindkraft.

Norconsult har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor andel av norsk vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeproduksjon med tilhørende overføringsanlegg. Særlig tjenestene innen vannkraftanlegg har stått sentralt i Norconsults historie.  

Gjennom vår tverrfaglige kompetanse har vi god og bred innsikt i alle relevante utfordringer og løsninger relatert til anlegg for produksjon av vannkraft. Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighetsstudier, gjennom anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse, systemutprøving og igangkjøring til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger. 

I Norconsult legger vi stor vekt på sikring og oppgradering av eksisterende anlegg. Vår ekspertise på enkeltkomponenter kombinert med kunnskap om produksjonsleddene i alle faser gjør oss til en foretrukken rådgiver. 

 • Håkon Bergsodden

  Divisjonsdirektør Vannkraft og Kraftoverføring

 • Elise Førde

  Avdelingsleder Energi – Miljø

 • Einar Jones-Kobro

  Markedssjef Fornybar Energi

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Vannkraft

  Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk

  • BIM
  • Industri
  • Geoteknikk
  • Arkitektur
  • Geo og miljø
  • Vannkraft
  • Vann

  Norconsult har bistått Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) med prosjektering av ny kraftstasjon i Nedre Fiskumfoss i Grong. Det nye kraftverket er et viktig bidrag til fornybar energi i Trøndelag, og vil gi strøm til 50 000 trøndere.

  Vamma 12 – Norges største elvekraftverk

  E-CO (tidligere; Hafslund Produksjon AS) bygger Vamma 12, et nytt, stort vannkraftaggregat som er en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma. Vamma 12 ligger mellom kommunene Skiptvet og Askim i Østfold. Norconsult har ansvaret for prosjektering med komplett BIM, forespørsler og flere spesialistoppdrag.

  Demning med vann og steiner

  Dam Viddalsvatn, Rehabilitering av dam og luker

  • Fornybar energi
  • Vann

  Viddalsvatn er inntaksmagasin til Aurland I kraftverk, Hafslund Ecos største kraftverk, og Norges tredje største med en årlig produksjon på ca. 2,3 TWh. Dammen er i konsekvensklasse 4 og består av en steinfyllingsdam med tetningskjerne av morene. Flomløpet består av en overløpsterskel i betong, en flomkanal, sjakt og flomtunnel.

  trebygg

  Landfall - Åssiden Vannforsyning og kraftproduksjon

  • Anleggsteknikk
  • BIM
  • Brannsikkerhet
  • Industri
  • Hydrogeologi og grunnvann
  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • HMS/SHA
  • Vannkraft
  • Vann

  Vannet fra Landfall vannbehandlingsanlegg har så langt gått i frispeilstunnel til Øvre Åssiden høydebasseng, ca 160 m lavere, og videre til Nedre Åssiden ventilkammer, ytterligere 100 høydemeter nedenfor, hvor energien i dag drepes av trykkreduksjonsventiler. Frispeilstunnelen og høydebassenget representerer en sårbarhet ved at de ikke kan inspiseres/vedlikeholdes uten å stanse vannforsyningen. Norconsult er engasjert av Glitrevannverket til å etablere en parallell vannvei mellom Landfall VBA og Øvre Åssiden ventilkammer, trykksatt slik at energi kan produseres. Samtidig ønskes eksisterende strupeventil ved Nedre Åssiden ventilkammer erstattet med en turbin under normal drift. Som del av dette prosjektet blir i tillegg til den parallelle vannveien, energiproduksjon nå realisert i form av to små vannkraftverk; ett ved Øvre Åssiden og ett ved Nedre Åssiden ventilkammer. Prosjektet avsluttes vinteren 2022.

  Nedre Otta kraftverk

  • BIM
  • HMS/SHA
  • Energi- og miljørådgivning
  • Vannkraft
  • Vann

  Norconsult har bistått Hafslund Eco med prosjektering av Nedre Otta kraftverk, som er et elvekraftverk i Sel og Vågå kommune. Det nye kraftverket vil gi et betydelig bidrag til fornybar energi, og strøm til over 15 000 husstander.