vann med steiner i ved en skog

Ferskvannsøkologi og vannmiljø

Norconsult har en dedikert faggruppe innenfor fisk, ferskvannsøkologi og vannmiljø som svarer på de fleste spørsmål om forhold i vannforekomster.

Våre tjenester omfatter kartlegging i vann og vassdrag, samt ivaretakelse av hensynet til biologisk mangfold i vannmiljøet i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Typiske oppdrag kan være vurderinger knyttet til utbygginger innen vannkraft, flomsikring og samferdsel som vei, bru og tunnel. Våre biologer samarbeider tett i tverrfaglige team med hydrologer, hydraulikere og sivilingeniører for å utforme best mulige løsninger med hensyn på miljø, teknikk og økonomi. 

God vannkvalitet er nødvendig for å oppnå et godt drikkevann, opprettholde biologisk mangfold, samt ivareta høy bruks- og rekreasjonsverdi for bekker, elver og innsjøer. Vannkvaliteten påvirkes blant annet av fysiske inngrep, forsuring og tilførsler av næringsstoffer, metaller eller organiske miljøgifter. For å skaffe kunnskapsgrunnlag om vannkvaliteten i vann og vassdrag er derfor overvåkning og analyser vannprøver og biologiske parametere som bunndyr, planteplankton og andre biologiske kvalitetselementer svært viktig. 

Fisk og annen ferskvannsøkologi er et viktig tema i mange oppdrag der bekker, elver og innsjøer påvirkes. Habitatforhold, kantvegetasjon, strømforhold, fiskepassasjer gjennom kulverter og over kraftverksdammer, vandringsløsninger for ål, miljødesign, reetablering av bekk etter flytting, restaureringstiltak og mer miljøvennlig flom og erosjonssikring er noen stikkord. Som grunnlag for å vurdere slike tiltak kan det være behov for undersøkelser som gytefisktellinger, elektrofiske, garnfiske, rusefiske, habitatkartlegging, dronefilming, automatiske fisketellere med mer.  

Innen vannmiljø har Norconsult medarbeidere med høy kompetanse til å utføre feltarbeid i henhold til alle gjeldende standarder herunder føringene i vannforskiften, og til å artsbestemme aktuelle organismegrupper som lever i eller ved vann. 

Vi samarbeider tett med andre fagmiljø i Norconsult og kan derfor levere helhetlige og tverrfaglige vurderinger der vi inkluderer sammenhenger og påvirkninger mellom land, ferskvann og sjø. 

 

 

Norconsult kan blant annet bistå med innen ferskvannsøkologi og vannmiljø : 

 • Utarbeidelse av habitatplaner i forbindelse med tiltak som påvirker vassdrag  
 • Kartlegging etter standardisert metode for miljødesign i vann og vassdrag 
 • Bruk av drone for full kartlegging i elv, kombinert med hydraulisk modellering i forbindelse med tilpassing av minstevannslipp ut fra biologiske hensyn 
 • Overvåkning, analyse og klassifisering av biologiske kvalitetselementer i vann og vassdrag 
 • Søknad om fysiske tiltak i vassdrag  
 • Vurderinger etter vannforskriften § 12 og vannressursloven § 11 om kantsoner  
 • Konsekvensutredninger for små og store plan- og utbyggingsprosjekter 
 • Konsesjonssøknader til NVE 
 • Vurderinger i forbindelse med revisjoner av vannkraftkonsesjoner 
 • Fiskevandringsløsninger som fisketrapper, fiskevennlige inntakskonstruksjoner ved kraftverk, samt stikkrenner og kulvertløsninger med tiltak for fiskevandring 
 • Miljøoppfølging og miljørisikovurdering i anleggs- og byggefase 
 • FoU-prosjekter for forvaltning og utbyggere 
 • Leif Simonsen

  Gruppeleder ferskvannsøkologi og vannmiljø

 • Lars Bendixby

  Fagspesialist på fisk og fiskevandring

 • Trond Stabell

  Fagspesialist på vannmiljø og biologiske kvalitetselementer i ferskvann

 • Kontakt oss