mange mennesker på konsert

Samfunnssikkerhet

Vårt mål er å bidra til et tryggere samfunn. Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot, og håndtere, hendelser som truer verdier og setter liv og helse i fare. Våre erfarne rådgivere og prosessledere kan bistå deg og din virksomhet med de sikkerhetsmessige utfordringene.

Forebygging og beredskap er sentrale elementer 

Vi leder utrednings- og analyseprosesser, der samarbeid med våre oppdragsgivere og fagmiljøer står sentralt. Vår styrke er den tverrfaglige kompetansen og detaljerte kunnskapen innen hele vårt tjenestetilbud, noe som setter oss i en god posisjon til å ivareta dine behov. Videre gir det oss muligheten til å hente erfaring og kompetanse på tvers av sektorer og offentlige og private organisasjoner, noe som bidrar til å utvikle samfunnsikkerhetsarbeidet.  

 

Sterk kompetanse innen risiko- og sårbarhetsanalyser 

Som en del av vårt arbeid inngår også samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. Våre ressurser er blant landets fremste på utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser i henhold til kravene i plan- og bygningsloven på alle plannivå. Å fremme samfunnssikkerhet i arealplanleggingen innebærer å gjøre en helhetlig vurdering av hva slags virkning planene kan ha på samfunnet og befolkningen. Disse analysene bidrar til å bygge trygge og robuste lokalsamfunn.  

  • Kevin Medby

    Gruppeleder Samfunnssikkerhet

  • Marte Elverum

    Rådgiver, ROS-analyser, nødetater og kritisk infrastruktur

  • Camilla Amundsen

    Fagspesialist, sikkerhet og beredskap drikkevannsforsyning  

  • Kontakt oss