vannanlegg

Vannmiljø

Våre vann og vassdrag tjener mange formål. De er til glede for mennesker, dyr og planter – og ikke minst vår viktigste drikkevannsressurs. Det kreves en fremtidsrettet og bærekraftig forvaltning av nedbørsfelt og vannkilder for å sikre et godt vannmiljø og trygg drikkevannsforsyning.

Bærekraftig forvalting av nedbørsfelt og drikkevannskilder krever kunnskap om de aktiviteter og forurensningskilder som finnes i nedbørsfeltet, og som kan påvirke vannkvaliteten negativt. Et solid kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å treffe riktige beslutninger og effektive tiltak.  

Vi har spisskompetanse innen nedbørsfeltforvaltning og vannkildevurderinger. Dette omfatter karakterisering av nedbørsfelt, kartlegging av aktiviteter som kan påvirke vannkvalitet og vurdering av vannkvalitetsparametere. Menneskelig aktivitet som avløp, landbruk, industri og samferdsel er hovedutfordringer for vannkvaliteten, som igjen har konsekvenser for vannbehandlingen i vannverkene.

Vi utfører feltundersøkelser med prøvetaking, analysering og vurdering av måleresultater. Basert på resultater fra kartlegging og analyser, etablerer vi en skreddersydd tiltaksplan i samråd med kunden for å kunne redusere både risiko og konsekvenser av forurensning. En slik tilnærming tilfredsstiller myndighetskrav om farekartlegging og farehåndtering av nedbørsfelt og drikkevannskilder, og ligger til grunn for vannverkenes prøvetaking- og beredskapsplaner.   

Tverrfaglighet er vår styrke, og i slike oppdrag kombinerer vi vår kunnskap innen vannkvalitet, drikkevannsforsyning og vannbehandling med forvaltning av nedbørsfelt. Vi har inngående kjennskap til de krav som settes til drikkevannskvalitet (drikkevannsforskriften) og et godt vannmiljø (vannforskriften). Elementer fra tiltaksplaner hjemles normalt via plan- og bygningsloven. Vi vet hvor viktig samhandling er mellom ulike myndighetsnivå, kommunale etater og andre interessenter i nedbørsfeltet, for å sikre vår viktigste ressurs – drikkevannet. Både i dag, og for fremtidige generasjoner.

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Vann-prosess, gruppeleder Vannforsyning

  • Mathias H. Kleppen

    Seniorrådgiver, vannressursforvaltning

  • Kontakt oss