Byggeplass og berganlegg, bro som bygges

Ingeniørgeologi og bergteknikk

Våre geologer er eksperter i utformingen av ulike berganlegg og sikring av berg for å skape trygge forhold i byggegroper, tunneler og undergrunnsanlegg, samt i naturlig terreng. Norconsult jobber med berg ute i naturen og som byggemateriale.

Vi deltar i oppdrag innenfor i de fleste markedsområder, og ingeniørgeologi og bergteknikk er en viktig brikke i mange tverrfaglige, komplekse oppdrag, samtidig løser våre eksperter også mindre oppdrag for private aktører. Vannkraftanlegg, samferdselsutbygging, byggegroper og skredfarevurderinger er noen eksempler på prosjekteringsoppdrag der våre ingeniørgeologer har en sentral rolle. 

Generelt er ingeniørgeologens oppgave å vurdere bergmassers egnethet, for eksempel som fundament for en dam eller bygg, som byggemateriale for en tunnel, en byggegrop eller en skjæring i dagen. Vurdering av naturlige farer som steinsprang og skred fra bratt terreng, hører også med til dette fagområdet. Vår kunnskap om berggrunnen skal bidra til høy kvalitet i oppdragene, trygge grunnforhold og bærekraftige løsninger. I de fleste oppdragene jobber vi med digitale løsninger, og digitale modeller og hjelpemidler er blitt en del av vår hverdag. 

Norconsult dekker store deler av Norden med våre tjenester og bare i Norge alene har vi rundt 60 geologer eller ingeniørgeologer. Med rådgivere både i de store byområdene, og i mindre lokalsamfunn, bidrar vi med vår lokalkunnskap i planlegging og prosjektering for å løse enhver utfordring knyttet til vårt fagområde.  

I tillegg til ordinær fagkunnskap innenfor ingeniørgeologi innehar vi også spesialkunnskap innenfor mange områder, som for eksempel syredannende berg, tunnelutslag/sprengning under vann og snøskred. 

Vi har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll av geoteknikk (alle delfagområder) i tiltaksklasse 3.   

  • Anders Kr. Vik

    Avdelingsleder hovedkontor, Sandvika

  • Ingvar Tyssekvam

    Gruppeleder ingeniørgeologi/faglig leder, Trondheim

  • Torgeir Sandøy

    Gruppeleder Geo, Bergen

  • Kontakt oss