Syklister på sykkelvei med gressplen og trær på sidene

Sosial bærekraft

Hva skal til for å skape et samfunn som er godt å bo i og som fremmer sosial rettferdighet og god folkehelse? Og hvordan kan fysiske strukturer eller nye forretningsmodeller bidra til å lykkes med dette?

I Norconsult jobber vi tverrfaglig for å løse samfunnsutfordringer og tilrettelegge for bærekraftige valg i hverdagen. Tiltak for å øke sosial bærekraft må ofte skreddersys til et konkret område for å fungere. Derfor tar vi utgangspunkt i stedets og lokalsamfunnets behov i slike vurderinger.  

Vi jobber tverrfaglig i feltet mellom overordnet analyse, helsekonsekvensutredninger, medvirkning og utforming av fysiske strukturer. Vi mener at det som er godt for mennesker også er godt for klimaet. Tiltak for bedre folkehelse, sosiale møteplasser og lokalisering av sosial infrastruktur som barnehager og skoler, er noen av faktorene vi vurderer. Det samme gjelder tiltak for å skape trygge uteområder som stimulerer til fysisk aktivitet i alle livsfaser. 

Det er viktig hvordan sosial bærekraft innlemmes i overordnede planer og konkretiseres i det bygde miljøet. En tilnærming er å avsette bestemte områder eller deler av bygninger til formål knyttet til konkrete sosiale og helsemessige behov. 

Fordi sosial bærekraft oppstår der livene leves, må fysiske strukturer suppleres av økonomisk bærekraftige forretningsmodeller og konsepter. Vi jobber derfor med pilotering av tiltak som kan testes og forbedres, før de eventuelt iverksettes.  

God kommunikasjon og involvering er vesentlig for å oppnå høy by- og boligkvalitet, og for å legge til rette for byliv og trivsel. Vår arbeidsform og våre metoder tilrettelegger derfor for inkluderende prosesser, medvirkning, dialog og samspill med beboere og interessenter.  

  • Gunnar Ridderström

    Fagekspert, sivilarkitekt PhD

  • Tine Villadsen Gundersen

    Avdelingsleder Byutvikling

  • Kontakt oss