Flom blant gårdsbruk i Gausdal

Flomsikring

Klimaendringer fører til mer ekstremvær og nedbør, noe som øker risikoen for flom, erosjon og overvannsproblemer langs vassdrag, i byer og tettsteder.

De samfunnsmessige konsekvensene og kostnadene ved flom er enorme, men mange små og mellomstore kommuner har likevel ikke ressurser til å jobbe forebyggende med flomsikring. I stedet brukes det store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt.  

Det kan være store samfunnsmessige og økonomiske fordeler ved å gjennomføre sikringstiltak før skaden er gjort, både for å sikre eksisterende bygg og anlegg, og i utredning av planer om ny utvikling. Norconsult har lang erfaring med prosjektering av flomsikringstiltak, fra tidlig konseptutredelse, gjennom detaljprosjektering og videre til byggeledelse og kontroll.  

Flomsikring omfavner svært mange fagområder, inkludert hydrologi, hydraulikk, naturmiljø, habitatforhold, sedimenttransport, flomskred, landskap og arealplanlegging for å nevne noen. I de fleste tilfeller påvirker flomsikringstiltak bebyggelse og annen infrastruktur langs elver, det kan være vei og bane, bruer, kulverter, VA-nett og elektro.  

For vellykket gjennomføring av oppdrag stilles det krav til den tverrfaglige prosjektledelsen og bruk av multifunksjonelle og klimatilpassede løsninger. Vårt mål er å skape helhetlige og bærekraftige løsninger med et godt samspill mellom den tekniske utformingen av sikringstiltakene og tilpasning til lokale forhold og naturmiljø. Dermed dekker tiltakene ikke bare funksjonen som flomsikring, men de faller også godt inn i landskapet og de naturlige omgivelsene.  

 • Daniel Fossberg

  Gruppeleder Flomsikring

 • Julie Scott-Hansen

  Ingeniør Flomsikring

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Flomsikring

  Flomsikring av Givra, Nord-Fron kommune

  Norconsult har bistått Nord-Fron kommune med prosjektering og generell prosjektbistand av gjenåpning og flomsikring av Givra, vest for gamle Vinstra sentrum.

  Flomsikring og habitattiltak i Brumundal

  • Anleggsteknikk
  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • Ferskvannsøkologi og vannmiljø
  • Flomsikring
  • Energi- og miljørådgivning

  I 2015 startet planleggingen i forbindelse med at elva Brumunda skulle sikres mot erosjon og flom gjennom Brumunddal sentrum. Brumunda er leveområde for en storvokst og tallrik bestand av ørret som vandrer opp fra Mjøsa hvert år for å gyte. Elva har også bestander av harr og steinsmett. I forbindelse med flomsikringsarbeidet lå det som et premiss, at prosjektet skulle ivareta viktige funksjonsområder for fiskebestandene, gjennom å planlegge og utføre kompenserende habitat- og restaureringstiltak i elva. Norconsult stod for prosjektering og byggeledelse og har bistått Ringsaker kommune i alle faser av prosjektet fra planlegging, prosjektering, oppfølging i byggetiden og overvåkning.

  Flomsikringstiltak langs Dørja, Gausdal kommune

  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • Ferskvannsøkologi og vannmiljø
  • Veg og gate

  Dørja er en svært masseførende elv i Gausdal kommune. Norconsult ble tildelt oppdraget for utarbeidelse av en mulighetsstudie for flomsikringstiltak langs elva.