Innsjø ved by, parkanlegg

Vann i byprosjekter

Vann er essensielt i alle byer. Under bakken er det store systemer med rør og kummer som frakter drikke- og avløpsvann – en forutsetning for våre liv. Over bakken faller regn og er en del av vår hverdag. I Norconsult jobber vi aktivt hver dag med å utvikle og utforme byene våre. Gjennom riktig håndtering av vann, beskytter vi fjorder og vassdrag, samtidig som byene rustes mot økende ekstremvær.

Vårt fagmiljø på vann i byprosjekter utformer byer med bruk og håndtering av vann. Vi er involvert i mange byutviklingsprosjekter hvor gjenåpning av lukkede vassdrag er sentralt. Ved en ekstra vannvei på overflaten tilføres byutviklingsområder estetiske kvaliteter samtidig som området i størst mulig grad tilbakeføres til sin naturlige tilstand. 

Med klimaendringer kommer mer ekstremvær og byene må tilpasses dette. Når områder transformeres, gater oppgraderes, sykkelveier etableres eller eiendom bygges, benytter vi vår unike vannkompetanse. Vi modellerer flomveier, planlegger og prosjekterer regnbed, grønne tak, permeable flater og andre LOD-tiltak. Det er kamp om arealene i byene, men gjennom god koordinering med alle fag, aktører og interessenter, solid kunnskap om LOD-tiltak og kreativ løsningsutvikling, sikrer vi god håndtering av vannet. Med bruk av blå-grønne løsninger tilfører vi byene nytt liv og legger grunnlaget for livskvalitet. 

Oppgradering av eksisterende vann- og avløpsledninger og etablering av nye ledningsanlegg, sikrer rent drikkevann, tilstrekkelig brannvannkapasitet og forsvarlig håndtering av avløpsvann. Ledninger er ofte lite tilgjengelig, og det kan være dyrt og komplisert å oppgradere det. Vi har svært god kunnskap om fremføring av kabel- og ledningsanlegg i trange byområder med mange trafikanter og mye infrastruktur i bakken. Vi vurderer hvilken metode for ledningsfornying som er best for det enkelte prosjekt med tanke på bærekraft, arealtilgang og påvirkning av bymiljøet. 

 

Vi er involvert i alle faser, det inkluderer:

  • Konseptvalgutredninger (KVU)
  • Skisse-/forprosjekter
  • Detaljreguleringer
  • Premissdokumenter for private utbyggingsaktører
  • Detaljerte byggeplaner med konkurranse- og arbeidsgrunnlag
  • Byggesøknader og oppfølging i byggefasen 

Kontaktpersoner

Håkon Reksten

Avdelingsleder Vann – Byutvikling, bygg og eiendom

Eirik Olav Mo Wroldsen

Gruppeleder Vann byprosjekter

Terje Hoel

Senior prosjektleder

Kontakt oss