kjøpesenter fasade

Handels- og næringsanalyser

Et velfungerende næringsliv er en bærebjelke i norske kommuners økonomi og i utviklingen av gode lokalsamfunn. Type og lokalisering av næring og handel har stor effekt på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Vurdering av arealbehov og lokalisering av handel og næringsliv er derfor en viktig del av arealplanlegging.

Byer og tettsteder konkurrerer om å tiltrekke seg et variert næringsliv. En god sammensetting av næringer bidrar til å legge til rette for levende og velfungerende sentrumsområder. Samtidig gjør høye leiepriser og økt netthandel at de fysiske butikkene presses ut av sentrum. Showrooms i sentrum og megastores i randsonen av byene, gir endrede handelsmønstre. Hva betyr dette for utviklingen av attraktive og bærekraftige byer og lokalsamfunn? Hvordan tilrettelegger vi for eksisterende og nytt næringsliv, og hva blir areal- og lokaliseringsbehovet for næringslivet i årene som kommer? 

Norconsult bistår kommuner med analyser av handels- og næringsstruktur, arealbehov og utvikling av overordnede strategier og planer for nærings- og befolkningsvekst. Rett lokalisering av rett næring (ABC-prinsipper), arbeidsreiser, transportbehov, næringslivets dekningsgrad, bylogistikk og overordnede politiske mål er viktige temaer å ta stilling til, og noe Norconsult har god kjennskap til og erfaring med.  

Vi vektlegger god dialog mellom kommune, næringsliv, lokalsamfunn og utbyggere. Når vi jobber med handel og næring bruker vi interessekartlegging og medvirkning for å sikre felles måloppnåelse. I prosjektene våre kan vi etablere arbeidsgrupper, bruke næringslivsfora og gjennomføre verksteder som sikrer god forankring blant ulike interessentgrupper. Vi arbeider også med pilotering og følgeforskning i prosjekt, der nye bærekraftige tiltak testes i småskala. Samarbeid med ulike næringsaktører gjør at for eksempel logistikkbehov i by kan løses på nye, bærekraftige måter. 

  • Morten Lippestad

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss