mann foran 3d modell inne i fjell

BIM

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) gjør at all digital bygningsinformasjon koordineres og kan brukes i alle faser av et prosjekt. I Norconsult har vi utviklet gode systemer for produksjon og kommunikasjon, for å skape en effektiv byggeprosess.

BIM som hovedverktøy for kommunikasjon 

Det er viktig å ivareta kvaliteten, ha god kommunikasjon og redusere mulighetene for feil i prosjekteringen og i grensesnittet mot myndigheter, byggherre og entreprenør. At alle aktørene jobber innenfor et avtalt rammeverk og tilpasser datamengden til fase og behov, er også viktig. Gevinsten er en omforent byggeprosess, som gir gode miljøvalg ved at vi foretar de riktige beslutningene. 

BIM er hovedverktøyet for kommunikasjon i prosjekteringsfasen, inkludert kvalitetskontroll og grensesnittshåndtering. Vi utfører også strukturelle beregninger (FEM), hydrauliske analyser (CFD), klimagassberegninger, samt andre analyser og optimaliseringer basert på BIM-modellene. BIM-modellene vi bygger muliggjør uttak av arbeidsgrunnlag tilpasset den enkelte sluttbrukers behov, som for eksempel tegninger, stikningsdata og digitale underlag spesialtilpasset FDV. 
 
BIM-modellene danner også grunnlag for utarbeidelse av illustrasjoner, animasjoner og virtuelle opplevelser som gir et godt grunnlag for å kommunisere tenkte løsninger. Dette legger til rette for enkel medvirkning fra utbygger, brukergrupper og andre interessenter.  

Vi benytter BIM-modellene direkte i kommunikasjonen med byggeplassen, noe som effektiviserer produksjonsprosessen og sikrer nøyaktig gjennomføring. Modellene fungerer som produksjonsunderlag for entreprenøren, og vi kan motta innmålingsdata (scanning) direkte som grunnlag for tilpassing mot virkelig terreng og utførelse. BIM-modellene gir god "som bygget"-dokumentasjon, noe som i driftsfasen vil forenkle og bidra til besparelser i både forvaltning, drift og vedlikehold. 

  • Torkil Kind

    BIM-leder

  • Kontakt oss