Beredskapsbåt på havet

Beredskap

Beredskapstiltak kan bidra til å redusere risiko til et akseptabelt nivå når forebygging av hendelser ikke er tilstrekkelig. Vi tilbyr tjenester innen beredskap til et vidt spekter av aktører - fra redningsetater til industri og tjenesteleverandører.

Noen ganger er også krav til beredskap uavhengig av risiko, for eksempel for visse type aktiviteter eller virksomheter. Vi har utarbeidet veiledningsmateriell innen analyser og beredskap for DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Mattilsynet, Miljødirektoratet og Kystverket. Våre rådgivere har også bidratt til utviklingen av Norsk Standard 5814:2021 Krav til risikovurderinger som omhandler både tilsiktede (security) og utilsiktede hendelser. 

Beredskapsanalyser

Vi tilbyr beredskapsanalyser som danner bindeleddet mellom risikoanalyser og operativ beredskap. Beredskap omfatter organisering, materiell, kompetanse og planverk. I beredskapsanalysen benytter vi et kriteriesett for valg av dimensjonerende hendelser. Ved å definere operative mål/ambisjoner, identifiseres behov for kompetanse, personell og ressurser for å kunne håndtere hendelser. Resultatet er en beredskap som er forankret i risikoanalyser og som er godt faglig begrunnet. 
 

Alle typer beredskapsøvelser

Enhver beredskap må øves. Vi har bred erfaring fra å utføre alle typer beredskapsøvelser - fra kortvarige varslingsøvelser og scenariobaserte spill til fysiske øvelser med flere hundre deltakere. For å øke læringseffekten, kan noen øvelser gå over flere dager der deltakerne opplever en gradvis oppbygging av faresituasjoner, for så å resultere i en full mobilisering på selve øvelsesdagen. Vi tilbyr også tredje parts evaluering av øvelser. 

  • Kevin Medby

    Gruppeleder samfunnssikkerhet

  • Jørn Harald S. Andersen

    Fagekspert beredskap

  • Camilla Amundsen

    Ansvarlig beredskap, vannforsyning

  • Kontakt oss