torg med nybygg og sykkel- og gangvei

By- og stedsutvikling

Vi jobber med helhetlig byutvikling og stedsutvikling fra et tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv. Sammen med våre kunder utvikler og planlegger vi bærekraftige by- og lokalsamfunn rustet for fremtiden.

Norconsult jobber med alle tjenester innen by- og stedsutvikling, og er pådrivere for langsiktig bærekraftig og sosial byutvikling for våre kunder. Vi har et av Norges største miljøer av urbanister, arkitekter, byplanleggere og samfunnsgeografer. Våre team og spesialister jobber i tidligfase med mulighetsstudier, tomtevurderinger, analyser og rapporter, komplekse reguleringsplaner, strategisk byledelse og byggherrerådgivning for offentlig og privat virksomhet.  

Vi er opptatt av at våre kunder skal nå målene sine, og av at våre prosjekter skal gi merverdi til både deg som kunde, miljøet og samfunnet. Vi jobber med byutvikling og transformasjon som kommer både dagens og fremtidens innbyggere til gode, der en klimarobust infrastruktur danner mulighetene og grunnlaget for en miljøvennlig mobilitet. Smart områdeutvikling og bærekraftig transformasjon starter med gjennomarbeidede mål, omforente ambisjoner og strategier, stedstilpasset programmering og erfaringsbasert plan- og prosessledelse.   

Vår prosjektutvikling og gjennomføring er basert på lang erfaring med plan- og utviklingsprosjekter i hele Norge. Kontakt oss for å høre hvordan vi kan bistå med planlegging og utvikling av dine prosjekter.  

  • Tine Villadsen Gundersen

    Avdelingsleder Byutvikling

  • Jørgen Biørn

    Gruppeleder Strategi og byplan

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen By- og stedsutvikling