oversvømmelse ved vei mellom trær

Hydrologi og vassdragshydraulikk

Hydrologiske og vassdragshydrauliske problemstillinger skal vurderes i de fleste utbygginger i vassdragsnære områder, fra større samferdselsutbygginger og vannkraftutbygginger til mindre tiltak i og nært vassdrag. Ikke minst er vurderinger knyttet til naturfare, og da spesielt flomfare som et resultat av skadeflommer og fremtidig ventede klimaendringer et høyaktuelt tema.

Norconsult har spisskompetanse innen disse fagfeltene og utfører hydrologiske og vassdragshydrauliske utredninger fra helt enkle kulvertdimensjoneringer til omfattende flomkartlegginger og CFD- analyser av komplekse/uryddige vannstrømmer.

Vi utfører flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger, og vi gjør utredninger innen vannresursplanlegging knyttet til vannuttak fra vassdrag, som vannkraft, fiskeoppdrett og vannforsyning, samt i forbindelse med miljøtiltak i vassdrag. I forbindelse med konsesjonssøknader og som beslutningsunderlag for utbygger, bistår vi med hydrologiske utredninger og produksjonsberegninger.

Ved planlagte utbygginger i vassdragsnære områder vurderer vi reell flomfare ved hjelp av vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging, samt vurderer sikkerhet mot flom og stormflo i henhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK17) samt foreslår tiltak med hensyn på flomsikring, erosjonssikring og elveforbygninger. Vi gjør også flomanalyser i grensesnittet mellom overvannshåndtering og vassdragsflom. Vårt fagmiljø innehar alle de nødvendige faggodkjenninger hos NVE i fagområde IV (flomhydrologi) og V (flomavledning) for alle klasser.

Kontaktpersoner

Anders Søreide

Seksjonsleder Dam og Vassdrag

Jon Olav Aashaug Stranden

Gruppeleder Hydrologi og Hydraulikk

Kontakt oss