oversvømmelse ved vei mellom trær

Hydrologi og vassdragshydraulikk

Hydrologiske og vassdragshydrauliske problemstillinger skal vurderes i de fleste utbygginger i vassdragsnære områder, fra større samferdselsutbygginger og vannkraftutbygginger til mindre tiltak i og nært vassdrag. Ikke minst er vurderinger knyttet til naturfare, og da spesielt flomfare som et resultat av skadeflommer og fremtidig ventede klimaendringer et høyaktuelt tema.

Norconsult har spisskompetanse innen disse fagfeltene og utfører hydrologiske og vassdragshydrauliske utredninger fra helt enkle kulvertdimensjoneringer til omfattende flomkartlegginger og CFD- analyser av komplekse/uryddige vannstrømmer.

Vi utfører flomberegninger og dambruddsbølgeberegninger, og vi gjør utredninger innen vannresursplanlegging knyttet til vannuttak fra vassdrag, som vannkraft, fiskeoppdrett og vannforsyning, samt i forbindelse med miljøtiltak i vassdrag. I forbindelse med konsesjonssøknader og som beslutningsunderlag for utbygger, bistår vi med hydrologiske utredninger og produksjonsberegninger.

Ved planlagte utbygginger i vassdragsnære områder vurderer vi reell flomfare ved hjelp av vannlinjeberegninger og flomsonekartlegging, samt vurderer sikkerhet mot flom og stormflo i henhold til krav i byggteknisk forskrift (TEK17) samt foreslår tiltak med hensyn på flomsikring, erosjonssikring og elveforbygninger. Vi gjør også flomanalyser i grensesnittet mellom overvannshåndtering og vassdragsflom. Vårt fagmiljø innehar alle de nødvendige faggodkjenninger hos NVE i fagområde IV (flomhydrologi) og V (flomavledning) for alle klasser.

 • Anders Søreide

  Seksjonsleder Dam og Vassdrag

 • Jon Olav Aashaug Stranden

  Gruppeleder Hydrologi og Hydraulikk

 • Kontakt oss

  Flomsikring- og fordrøyningstiltak av Lundebekken, Lillehammer kommune

  Mjåvatn - ny dam og tappetunnel

  • BIM
  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • Energi- og miljørådgivning

  Norconsult har bistått Hafslund Eco med planlegging og prosjektering av Mjåvatn ny dam og tappetunnel i Ål i Hallingdal. Prosjektet er gjennomført som et fullintegrert BIM-prosjekt der entreprenøren bygger etter modeller fremfor tradisjonelle tegninger.

  Flomsikring og habitattiltak i Brumundal

  • Anleggsteknikk
  • Dammer og vassdragskonstruksjoner
  • Ferskvannsøkologi og vannmiljø
  • Flomsikring
  • Energi- og miljørådgivning

  I 2015 startet planleggingen i forbindelse med at elva Brumunda skulle sikres mot erosjon og flom gjennom Brumunddal sentrum. Brumunda er leveområde for en storvokst og tallrik bestand av ørret som vandrer opp fra Mjøsa hvert år for å gyte. Elva har også bestander av harr og steinsmett. I forbindelse med flomsikringsarbeidet lå det som et premiss, at prosjektet skulle ivareta viktige funksjonsområder for fiskebestandene, gjennom å planlegge og utføre kompenserende habitat- og restaureringstiltak i elva. Norconsult stod for prosjektering og byggeledelse og har bistått Ringsaker kommune i alle faser av prosjektet fra planlegging, prosjektering, oppfølging i byggetiden og overvåkning.