Trafikksikkerhet

Norconsult er opptatt av å skape gode og trafikksikre løsninger for alle trafikanter og for alle veg- og gatesystemer. Norconsult har høyt fokus på trafikksikkerhet i alle faser av veg- og gateprosjekter, og jobber aktivt for å bidra til oppnåelse av Nullvisjonen. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme trafikkulykker med drepte og hardt skadde.

For å oppnå nullvisjonen «forutsettes det et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet». I Norconsult er trafikksikkerhet i fokus i alle løsninger som utarbeides, og det jobbes systematisk i prosjekter og internt i Norconsult for å kunne bidra til trafikksikre veg- og gatesystemer. 

Norconsult har et sterkt fagmiljø med sertifiserte trafikksikkerhetsrevisorer (i hht. Statens vegvesens håndbok V720) spredt på ulike kontorer i hele Norge. Med variert erfaring fra privat og offentlig sektor og blant annet Statens havarikommisjon kan vi faget og vi kjenner på viktigheten av våre tjenester. Trafikksikkerhetsrevisorene i Norconsult samarbeider tett for å sikre god og helhetlig kvalitet på alle leveranser. 

Vi utfører trafikksikkerhetsrevisjoner av vegsystemer i alle planfaser, fra overordnede planer til byggeplaner, samt trafikksikkerhetsinspeksjoner av veg- og gatesystemer under bygging og i driftsfasen. Våre revisorer gjør også trafikksikkerhetsvurderinger i mindre prosjekter så vel som store tverrfaglige samferdselsprosjekter, og de deltar aktivt i vurderinger knyttet til fravikssøknader. De jobber også aktivt internt i Norconsult med oppfølging av prosjekter og ulike løsninger. 

Norconsults revisorer har inngående kunnskap til Statens vegvesens håndbokserie, også gjennom prosjekter med revidering eller vurderinger av diverse håndbøker.  

  • Karete Ellingbø

    Gruppeleder Trafikk og trafikksikkerhet

  • Ingvild Hernes Lunde

    Avdelingsleder Samferdsel Bergen

  • Bjørn Kristian Røyland

    Avdelingsleder Samferdsel Stavanger

  • Kontakt oss