Trafikksikkerhet

Norconsult er opptatt av å skape gode og trafikksikre løsninger for alle trafikanter og for alle veg- og gatesystemer. Norconsult har høyt fokus på trafikksikkerhet i alle faser av veg- og gateprosjekter, og jobber aktivt for å bidra til oppnåelse av Nullvisjonen. Nullvisjonen er en visjon om at det ikke skal forekomme trafikkulykker med drepte og hardt skadde.

For å oppnå nullvisjonen «forutsettes det et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i vegsystemet». I Norconsult er trafikksikkerhet i fokus i alle løsninger som utarbeides, og det jobbes systematisk i prosjekter og internt i Norconsult for å kunne bidra til trafikksikre veg- og gatesystemer. 

Norconsult har et sterkt fagmiljø med sertifiserte trafikksikkerhetsrevisorer (i hht. Statens vegvesens håndbok V720) spredt på ulike kontorer i hele Norge. Med variert erfaring fra privat og offentlig sektor og blant annet Statens havarikommisjon kan vi faget og vi kjenner på viktigheten av våre tjenester. Trafikksikkerhetsrevisorene i Norconsult samarbeider tett for å sikre god og helhetlig kvalitet på alle leveranser. 

Vi utfører trafikksikkerhetsrevisjoner av vegsystemer i alle planfaser, fra overordnede planer til byggeplaner, samt trafikksikkerhetsinspeksjoner av veg- og gatesystemer under bygging og i driftsfasen. Våre revisorer gjør også trafikksikkerhetsvurderinger i mindre prosjekter så vel som store tverrfaglige samferdselsprosjekter, og de deltar aktivt i vurderinger knyttet til fravikssøknader. De jobber også aktivt internt i Norconsult med oppfølging av prosjekter og ulike løsninger. 

Norconsults revisorer har inngående kunnskap til Statens vegvesens håndbokserie, også gjennom prosjekter med revidering eller vurderinger av diverse håndbøker.  

Kontaktpersoner

Karete Ellingbø

Gruppeleder Trafikk og trafikksikkerhet

Ingvild Hernes Lunde

Avdelingsleder Samferdsel Bergen

Bjørn Kristian Røyland

Avdelingsleder Samferdsel Stavanger

Kontakt oss