Vann som fosser ut på veien

Overvann og flom

Ekstremvær i form av økt nedbør og nedbørintensitet er ventet å opptre hyppigere enn tidligere som følge av klimaendringer. Hvis vi ikke gjør nødvendige grep vil et villere og våtere klima føre til økt avrenning, vann på avveie og flom. Dette medfører en økning i naturfarer som erosjon og skred, og kan gi tap av verdier, liv og helse. Norconsult har et stort fagmiljø innen klimatilpasning, og har ekspertise på håndtering av overvann og flom.

For å tilpasse oss klimaendringene må vi se helhetlig på hvordan vannet beveger seg og håndteres, fra vassdrag til bekk, fra kommuneplanens samfunnsdel og arealdel til plan- og byggesak, og fra nedbørfelt til den enkelte tomt. Klimatilpasning betyr ikke bare å forsøke å bygge oss ut av effektene av klimaendringer, men også finne riktig balanse mellom risikoen vi er villig til å akseptere og kostnader for utbedringstiltak. Det handler også om å se de blå strukturene av vann på overflaten som en ressurs, og finne nye måter å avlaste et ofte aldrende og underdimensjonert ledningsnett.  

Vår ekspertise innenfor overvann og flom omfatter alle relevante fagområder som hydrologi, hydrogeologi, miljø, biologi/økologi, geoteknikk, landskapsutforming og kommunalteknikk. Vi kan bistå i alle planfaser, fra temaplaner og skybruddsplaner for kommuner, arealplanlegging og regulering til rådgivning og prosjektering i store samferdselsprosjekter og byutviklingsprosjekter med urban flomhåndtering.   

Stadig flere vil benytte vann som et aktivt element i landskapsutforming, blant annet ved opparbeidelse av tomter, fornyelse av byrom, oppgradering av grøntdrag og ved prosjektering av veianlegg. Vårt fagmiljø har ekspertise knyttet til flomkartlegging, flomsikring, gjenåpning av lukkede bekkeløp, etablering av åpne blågrønne overvannsløsninger, urbane flomveier, flerbruksarealer, rensedammer for forurenset overvann og reduksjon av fremmedvann i ledningsnettet. Vi bistår med hydrologiske vurderinger og beregninger, hydraulisk modellering, og koordinerer andre relevante fag for å ivareta både vannmengder og vannkvalitet, over og under bakken. 

 • Håkon Reksten

  Avdelingsleder Vann – Byutvikling, bygg og eiendom

 • Mari Sjaastad

  Gruppeleder Vann – Plan og utredning

 • Sindre Worren

  Leder Fagteam Overvann

 • Kontakt oss

  Prosjekter innen Overvann og flom