En som tar bilde av havet

Terrestrisk naturmiljø

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen terrestrisk naturmangfold som arbeider for at hensyn til naturmiljø skal ivaretas på best mulig måte i utbyggingsprosjekter – i alle faser fra mulighetsstudier til ferdig anlegg.

Norconsult er svært opptatt av å ivareta miljøet og naturmangfoldet i prosjektene vi er involvert i og arbeider i tråd med prinsippene i tiltakshierarkiet, hvor miljøpåvirkningen gjennom hele prosessen forsøkes minimert gjennom de fire trinnene unngå, avbøte, restaurere og kompensere. Våre miljørådgivere deltar derfor aktivt i alle deler av det tverrfaglige planleggings- og prosjekteringsarbeidet for å bidra til at man finner de beste løsningene både for miljøet og kunden. 

Våre medarbeidere deltar i nasjonale kartlegginger og overvåkingsprogrammer som Natur i Norge (NiN) og Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) på oppdrag for Miljødirektoratet og er representert blant annet i den nasjonale rødlistekomiteen for lav. Norconsult bestreber å utvikle fagspesialister innen de fleste fagfeltene innen biologien, og har blant annet ansatt svært dyktige botanikere, soppkyndige, lavspesialister, ornitologer, vegetasjonsøkologer og landskapsøkologer.  

  • Torgeir Isdahl

    Gruppeleder terrestrisk naturmangfold

  • Kontakt oss

    Prosjekter innen Terrestrisk naturmiljø