vannbasseng

Vannbehandling og avløpsrensing

Norconsult har et stort prosessfaglig miljø som planlegger og designer anlegg for behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann. Vi finner løsningene som gir en trygg og robust vannforsyning, og renseteknologi for avløpsvann som sikrer miljø og vannkvalitet i våre fjorder og vassdrag.

I vår prosessavdeling har vi den tekniske fagkompetansen som er nødvendig for å planlegge og designe nye anlegg, eller gi råd om forbedringstiltak i eksisterende systemer. Vi jobber i alle faser av prosessoppdrag; overordnede planer og utredninger, tidligfase vurderinger og prosjektering av konkrete behandlingsprosesser.  

Vi tilnærmer oppgavene våre ulikt, det kan være svært fagspesifikt og detaljert, eller mer overordnet og tverrfaglig. Mange av våre prosjekter er tverrfaglige. Å jobbe tverrfaglig er en styrke, og våre medarbeidere og fagmiljøet i vann-prosess er naturlig integrert med andre avdelinger og divisjoner som jobber inn mot vårt fag.    

Bærekraft er viktig i et vannbehandlingsanlegg eller avløpsrenseanlegg. Vi setter dette tidlig på agendaen og finner løsninger som ivaretar både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Der det er naturlig, involverer vi våre bærekraftskoordinatorer og sammen identifiserer vi mulighetsrommet for bærekraftige løsninger i oppdragene.  

Vi har en solid, digital verktøykasse som vi bruker i våre oppdrag. I våre prosjekteringsoppdrag legger en modellbasert tilnærming til rette for bedre effektivitet, kvalitet, samhandling og gode løsningsvalg. Våre leveranser kan være heldigitale eller delvis digitale. Hvilket nivå vi skal legge oss på, tilpasser vi ut fra dine ønsker og behov.   

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Vann-prosess, gruppeleder Vannforsyning

  • Sindre Stefferud

    Gruppeleder Avløpsrensing og ressursgjenvinning

  • Kontakt oss