fargerike 3D tegninger

CFD og strømningsteknikk

Vi bruker CFD (Computational Fluid Dynamics) til å simulere alle typer strømninger for å bedre forstå den virkelige verden. Våre rådgivere i Norconsult hjelper deg med å kartlegge fremtidige forhold, utvikle og forbedre produkt og prosessdesign, og identifisere forbedringspotensialer eller risikomomenter.

Vi arbeider på tvers av alle Norconsults flerfaglige områder, og trekker veksler på disse for å holde et høyt faglig nivå og levere gode løsninger. Vi jobber tett opp mot både store og små aktører i bransjen. Vi bruker de ledende kommersielle CFD-programvarene ANSYS Fluent, ANSYS CFX og Gexcon FLACS som hovedverktøy i våre analyser. Under følger eksempler på noen av våre leveranser innenfor disse områdene.

Akvakultur og havbruk 

For å oppnå god fiskehelse og kvalitet simulerer vi strømningsforhold i produksjonsanlegg innen oppdrettsnæringen. Fordeling av f.eks. vannhastighet, oppholdstid, oksygen eller partikkelinnhold er viktig for å forstå kardynamikken. Vi simulerer brønner og kar, RAS og prosessanlegg, samt filtrering, rensing (MBBR) og behandling mot lakselus, både for å prosjektere nye design og dokumentere eksisterende løsninger. 

 

Arkitektur, Samfunn og byutvikling 

Bygninger kan ha stor påvirkning på vinden og måten den oppleves i bymiljøet.  Vi bruker CFD-simulering for å utføre vindanalyser og kartlegge vindkomfort for å hjelpe deg som arkitekt eller planlegger med å tilrettelegge for gode byområder.  

Fasader kan dra ned vind til gatenivå og akselerere et vindfelt rundt bygningshjørner, samt skape uønsket turbulens. Samspill mellom flere bygg som står tett kan ha uventede konsekvenser på vinden, og gater eller åpne passasjer kan virke som vindtunneler, selv på finværsdager. Slike effekter kan ha stor betydning for arealbruk og trivsel.  

 

Bygg og eiendom  

Lufthastighet, temperatur, fuktighet, forurensningsgrad og lukt er eksempler på viktige variabler som simuleres for å sikre bærekraftige og gode løsninger innen bygg og eiendom. Eksempelvis kan gode inne- og utemiljø rundt nye bygg sikres ved å kartlegge og forbedre ventilasjonsdesign, både for mekanisk og naturlig ventilerte områder.  

 

Fornybar energi  

Vi bidrar i en rekke prosjekter innen vann-, vind-, og solenergi. Et område er simulering og analyse av strømningsbilder innen vannkraft. Dette er viktig for å verifisere og forstå hvordan vannet beveger seg gjennom komplisert geometri, både ved eksisterende og fremtidige anlegg. Fordeling av vannet gjennom ulike typer inntak, avgreninger og overløp kan blant annet ha stor betydning for effekten av turbiner eller vannstanden oppstrøms anlegget. 

 

Industri 

Vi leverer en lang rekke tjenester for både sikkerhet og drift i industrianlegg.  I slike anlegg blir det eksempelvis brukt gasser, væsker og prosesser, gjerne under høye trykk og i store mengder. Vi simulerer stoffer som CO2, etanol, LNG, hydrogen og ammoniakk for å kartlegge konsekvenser av utslipp, særlig der det finnes kompliserte termodynamiske forhold ved prosessene eller vind- og spredningsrelatert risikomomenter. 

Miljø

Vinden transporterer, sprer og tynner ut luftforurensninger fra biltrafikk, industri, anleggsdrift osv. Hvordan dette skjer i nærmiljøene påvirkes i stor grad av terreng og bebyggelse. Dette er forhold vi analyserer i detalj ved bruk av CFD. Simuleringsverktøyet benyttes også for å studere utslipp i ulike vannsystemer, som elver, innsjøer og kystnære områder. 

 

Samferdsel

Innen samferdsel benytter vi CFD for å kartlegge hvordan det ytre miljøet påvirker vegtrafikk, jernbane og flytrafikk. Dette er eksempelvis vindpåvirkning på bruer og flyplasser (turbulens), og dekker både effekt av terreng og konstruksjoner. Simulering av kjøretøy og tog bruker vi for å avdekke dynamiske forhold som påvirker krefter på installasjoner og ventilasjon i tunneler og undergrunnsstasjoner.

Sikkerhet  

Vi benytter CFD-simuleringer med forbrenningsmodeller for å beskrive forløp av branner og eksplosjoner og hvilke konsekvenser disse har for sikkerhet for mennesker og installasjoner. Dette gjør vi vanligvis i sammenheng med risikoanalyser og inkluderer vurderinger av risiko- eller konsekvensreduserende tiltak som brann- og røykventilasjon, eller trykkavlastningsflater for eksplosjoner. 

 

Vann

Vi simulerer mange ulike aspekter ved vannforsyning og avløp. Dette dreier seg om alt fra råvannsinntak i innsjøer og reservoarer til de ulike prosessene i kommunale renseanlegg og industri. I det første tilfellet tar vi hensyn til virkning av vær og årstider på strømningsbildet (sprangsjikt, dypvannsutskiftning osv.), mens vi i renseanlegg beregner hydrauliske profiler, grad av stempelstrøm, omrøring med miksere, lufting og sedimenteringsprosesser etc. 

 

  • Jens William Bjerkelund

    Avdelingsleder Sikkerhet

  • Ane Suleng

    Gruppeleder CFD og strømningsteknikk

  • Kontakt oss