2 600 milliarder i etterslep

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har avdekket Norges tilstand gjennom rapporten State of the Nation 2015. Funnene er nedslående, forteller RIF i en pressemelding. Det totale vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet er beregnet til 2 600 milliarder, noe som tilsvarer nesten et halvt oljefond.

I 2010 ga Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) ut den første "State of the Nation"-rapporten. Den avdekket et 800 milliarder stort vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på sentrale områder innen offentlige bygg og infrastruktur, og påviste store variasjoner mellom de kritiske samfunnsområdene.

Kommunalt forfall
På enkelte områder er tilstanden svært alvorlig. Funksjonaliteten og påliteligheten er truet. Mest kritisk er det for jernbane, avløpsanlegg, fylkesveier og fengsler. De har oppnådd karakteren to, som betyr at anlegget er i en dårlig forfatning. Også helsebygg er preget av forfall. Vannforsyningsanleggene er i en slik tilstand at det gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann. Oppsummert er Staten rik, mens kommunene forfaller.

Til tross for økte midler på flere områder og at veksten i vedlikeholdsetterslepet på riksveier og jernbane har stanset, er det totale behovet enormt. Forklaringen ligger delvis i at vi nå vet mer om den reelle tilstanden til anleggene. Dels ligger også forklaringen i økte behov og krav knyttet til kapasitet og sikkerhet, samt endringer i klima og bosetning.

-RIFs funn viser at forfallet har kommet så langt på så mange samfunnskritiske områder at det vil bety å bygge Norge på nytt. RIF anbefaler derfor myndighetene å ta grep nå for å stoppe forfallet av det offentlige Norge. Funnene er alvorlige, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm dir i RIF.

Av de tolv områdene som er vurdert, er det kun tre områder som har fått karakteren fire, og som dermed har god standard. Det er Lufthavner, Energidistribusjon og Energiproduksjon.

-Dette skyldes blant annet at disse har områdene har andre styrings- og finansieringsformer. De kan dermed bygge i forhold til hva som er teknisk-økonomisk optimalt og er uavhengige av årlige politiske bevilgninger, sier Skudal Hansteen.

Økt gjennomføringskraft
RIFs klare råd er å etablere mer effektive prosesser og øke gjennomføringskraften. RIF gir i rapporten helt konkrete råd for hva som bør gjøres for hvert enkelt område.
Det økonomiske handlingsrommet i Norge har aldri har vært større. En nedgang i oljevirksomheten vil kunne frigjøre ressurser for økt satsning på offentlige bygg og infrastruktur. Likevel ligger ikke hele løsningen i å bruke mer penger.

Les mer på RIF.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss