Norconsultrapport Areal- og transportanalyser relatert til byvekstavtalen i Osloområdet

Areal- og transportanalyser relatert til Byvekstavtalen i Osloområdet

Byvekstavtalen og Oslopakke 3 er sentrale rammeverk for utbygging av transportinfrastruktur og regulering av trafikken i Osloområdet. I forbindelse med fremtidig reforhandling av avtalene har Norconsult, på oppdrag fra Statens vegvesen, belyst hvilken sammensetning av tiltak og virkemidler som kan gi best effekt med tanke på å nå nullvekstmålet:

«I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange». Utredningen skal utgjøre et faglig kunnskapsgrunnlag for deltakerne i forhandlingene.

Rapporten ligger vedlagt her:
Areal- og transportanalyser relatert til Byvekstavtalen i Osloområdet