Arne Pihl Bordi holder kurs om ventilert inneklima. (Foto: NemiTek)

Arne Pihl Bordi med populært kurs om ventilert inneklima

VVS-ekspert Arne Pihl Bordi fra Norconsult holder kurs om ventilert inneklima i regi av NemiTek. Kursene holdes over hele landet, og retter seg mot rådgivende ingeniører, entreprenører, prosjektledere, byggdriftere og eiendomsbesittere.

Inneklimaet i et bygg påvirkes av mange ulike faktorer, og regelverket som legger føringer for hva som definerer et godt inneklima er svært komplekst. I kurset om ventilert inneklima tar Pihl Bordi for seg de ulike faktorene som påvirker inneklimaet - og hvilke lover, forskrifter, veiledere og føringer som påvirker valgene vi tar for å skape gode bygg. Han ser blant annet på:

  • Ventilasjonshistoriens utvikling.
  • Dagens regelverk som påvirker inneklimaet, og som er mer enn det som står i teknisk forskrift.
  • Forskjellige bygningstypers krav og behov.
  • Hvordan vi kan regne på ulike inneklimafaktorer.
  • Hvordan for tørr og for fuktig luft påvirker mennesker og materialer, og om vi bør gjøre noe med det.
  • Hvordan vi praktisk skal utforme luftinntak og øvrig ventilasjonsanlegg for å i best mulig grad, og i henhold til forskrifter og standarder, sørge for at luften vi tar inn blir god.
  • Og om hybride ventilasjonsprinsipper ivaretar de krav som de regelverkene stiller til innemiljø generelt og ventilasjonsanleggene spesielt.

Totalt vil det holdes kurs 15 steder i landet i løpet av 2019 og 2020. Til nå er kurset gjennomført i Trondheim, Sarpsborg, Porsgrunn, Oslo, Bodø, Stavanger og Haugesund med gode og hyggelige tilbakemeldinger fra kursdeltagere.

Ventilasjonsfagets ansikt utad

Arne Pihl Bordi er utdannet høgskoleingeniør innen VVS og klimateknikk og jobber i dag som fagkoordinator VVS i Norconsult. I tillegg bekler han stillingen som Fagsjef Ventilasjon i NemiTek (Norsk VVS Energi- og Miljøtekniske Forening) hvor han er foreningens ekspert og ansikt utad innenfor ventilasjonsfaget.

Lenke til NemiTeks kurskalender: https://arrangement.nemitek.no/