ROSENHOLM-UTBYGGING: Norconsult står, sammen med Halogen, bak ett av fem forslag til hvordan Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand kan forvandles fra et industriområde til et attraktivt boområde.

Bærekraftige valg er kjernen i Norconsult og Halogens Rosenholm-forslag

Bærekraftige valg i hverdagen er kjernen i Norconsult og Halogens forslag til utviklingen av Rosenholm på Søndre Nordstrand.

OBOS har ambisjoner om å omdanne industriområdet Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand, en togtur på bare 15 minutter fra Oslo S, til et helt nytt nabolag med nye arbeidsplasser, attraktive uteområder, tjeneste- og kulturtilbud, og et knutepunkt for hele bydelen.

Den nye storutbyggingen kommer rett ved Rosenholm stasjon. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt byområde med mellom 1 800 og 2 000 boliger. Eiendommene ligger i nær tilknytning til store grøntområder og idylliske Søndre Aas gård.

Fem visjoner

Norconsult har, i samarbeid med Halogen som er eksperter på tjenestedesign, levert et forslag til utviklingen av Rosenholm hvor bærekraftige valg i hverdagen har en sentral plass.

– Når vi i dag utvikler nye byområder må vi sikre en bærekraftig utvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Alle tre parametere er like viktige og må støtte opp under hverandre, sier Tine Villadsen Gundersen, avdelingsleder Hovedkontor i Norconsult.

– Vi ser i dag at driverne for økonomisk lønnsomhet er i endring og at økonomisk lønnsomhet i stigende grad også er betinget av miljømessige og sosiale parametere. Økonomisk vekst skal ikke gå på bekostning av verken miljø eller mennesker, men miljømessige og sosiale strukturer skal bidra til å skape et godt økonomisk fundament for videre utvikling, både for utbygger, beboere og samfunn. Vi setter folkets behov i sentrum, sier Tine Villadsen Gundersen.

Fra innfartsparkering til møteplass

I dag er Rosenholm et endepunkt nær kommunegrensen, hovedsakelig brukt til innfartsparkering, men Norconsult mener området kan bli møteplass og knutepunkt for hele bydel Søndre Nordstrand samt knytte området tettere sammen med fjorden og marka.

Norconsults forslag til utbyggingen av Rosenholm bygger på en bærekraftstrategi med sju mål.

Hovedtrekkene er at utbyggingen skal skape synergieffekter omkringliggende områder. Rosenholm skal ha gode møteplasser for formelle og uformelle fellesskap, og det er viktig at bystrukturen stimulerer til aktivitet og oppleves som et trygt sted å bo og oppholde seg.

Det et mål at Rosenholm skal være ha gode blågrønne løsninger for biologisk mangfold og håndtering flom og overvann, som også inspirere til opphold og aktivitet. Rosenholm skal også være en utslippsfri bydel, og det skal være enkelt for innbyggere og besøkende å ta bærekraftige valg.

Synergier

Norconsult har i samarbeid med AF Gruppen også jobbet med en mulighetsstudie av en kollektivløsning i tunnel i tilknytning til en fremtidig utbygging av den nye bydelen Gjersrud-Stensrud, som ligger nær Rosenholm.

Konklusjonen var at den mest kostnadseffektive og fremtidsrettede løsningen for samfunnet, vil være å satse på en effektiv bussbetjening av området og bygge en ny tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom den planlagte bydelen Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon.

– Muligheten til å heve blikket og se disse to områdene i sammenheng, muliggjør en ny måte å jobbe med tidligfase byutvikling på, hvor mobilitet og plangrep kan skape synergier langt over det vi vanligvis har muligheten til, sier Ketil Nord, i Norconsults byutviklingsavdeling.

Samarbeid med Halogen

Norconsults samarbeid med Halogen i Rosenholm-prosjektet har gitt forslaget interessante perspektiver.

– Det har vært en spennende reise å jobbe tett med dyktige fagfolk i Norconsult, og vi er stolte av resultatet vi fikk til sammen. Det som gleder oss mest er hvordan vi helt fra starten av, var bevisste på å sette innbyggernes behov først når vi forsøkte å forstå fremtidens muligheter i planarbeid for den nye bydelen, sier seniordesigner Nikolai Øvrebekk i Halogen. 

Onsdag 30. november, i forbindelse med OBOS-seminaret «Fremtidens Rosenholm», ble fem ulike forslag presentert.

Alle bidragsyterne var engasjert av OBOS for å gi innspill til en helhetlig plan for utviklingen av Rosenholm. På seminaret deltok også samfunnsforsker Erling Dokk Holm og Oslos varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap).