Skal bransjen som helhet lykkes med å implementere fullskala BIM i hele verdikjeden må toppledere ta ansvar, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen. (Foto: Norconsult.)

BIM = Lederskap, motivasjon og holdninger

Ifølge Norconsult kan BIM gi store resultater for bransjen i form av enklere prosjektkommunikasjon, færre feil, raskere gjennomføring og lavere prosjektkostnader. Skal bransjen lykkes med BIM i fremtiden, kreves en felles investering fra alle aktører i verdikjeden. Det er avgjørende at vi har med oss topplederne.

Norconsult bruker i dag Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) innenfor alle sine markedsområder, og har bred erfaring med BIM i prosjekt. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult mener BIM er et topplederansvar.

– BIM representerer bransjens største digitaliseringsløft. Ved å tørre å investere i BIM i dag kan vi vente store samfunnsmessige gevinster knyttet til smartere samfunnsutvikling og -planlegging. I tillegg vil hele verdikjeden – fra oppdragsgiver til sluttbruker – oppleve store effektiviseringsgevinster i form av raskere gjennomføringstid, færre feil, reduserte kostnader og høyere kvalitet på prosjektene. Skal bransjen som helhet lykkes med å implementere fullskala BIM i hele verdikjeden må toppledere ta ansvar. En felles investeringsvilje i dag vil løfte en hel bransje på sikt, sier Jacobsen.

Må tenke nytt rundt teknologi og samarbeid
BIM-modeller er avanserte 3D-modeller som inneholder den totale informasjonen som samtlige fag og aktører trenger for å prosjektere og gjennomføre et prosjekt. Fordi BIM gjør det mulig å ha én sentral kilde til informasjon for alle involverte aktører - både byggherre, entreprenør og prosjekterende - gir BIM alle parter en helhetlig og umiddelbar forståelse for prosjektet. Ved riktig bruk bidrar dette til å kraftig redusere faren for feilkilder og misforståelser, og resulterer i et bedre koordinert produkt av høy kvalitet. I tillegg gir det gevinst i form av enklere og mer effektiv kommunikasjon i prosjektet. For å lykkes fullt ut, kreves det at alle parter i prosjektet viser vilje til å ta i bruk nye måter i arbeide på, både hva angår teknologi og samarbeidsform.

Må satse på uprøvde metoder
Marius Jablonskis er teknologileder i Norconsult og BIM-ekspert. Han har hands-on-erfaring fra bruk av BIM i en rekke prosjekter i selskapet, og brenner for innovativ bruk av teknologi. Han vet hva han snakker om når han bekrefter at BIM er et topplederansvar. Jablonskis mener vi er avhengig av viljen til innovasjon og nytenking hos menneskene som skal ta ny teknologi i bruk og utvikle verdiskapende løsninger med den. Her, understreker han, er det toppleders ansvar å tilrettelegge og investere.

– Til syvende og sist handler BIM om holdninger og kompetanse, noe det tar tid å bygge eller endre. Begge deler sitter inne i folks hoder, og som med utviklingen av all ny teknologi må folk være villige til å tenke alternativt rundt egen kompetanse for å skape noe nytt. For å lykkes kreves en toppledelse som ser de langsiktige mulighetene, og som tør å investere i, og satse på uprøvde metoder. Kun da vil vi høste de store gevinstene, sier Jablonskis.