Håvard Strøm Halvorsen fra Norconsult har skrevet masteroppave ved NTNU om brannsikkerhet ved bruk av trespiler på innvendige overflater i bygninger. (Foto: Norconsult/ Håvard Strøm Halvorsen)

Bruk av trespiler på innvendige overflater har betydning for brannsikkerheten i bygninger

Håvard Strøm Halvorsen fra Norconsult har skrevet masteroppgave ved NTNU om brannsikkerhet ved bruk av trespiler på innvendige overflater i bygninger. Gjennom masteroppgaven har han forsøkt å avdekke hvilke utfordringer bruk av trespiler i bygninger medfører og hva som skal til for å oppnå mer brannsikker bruk av trespiler.

I oppgaven tar Strøm Halvorsen blant annet for seg branntesting av ulike spileløsninger, gjennomgang av regelverk og en kartlegging av produktdokumentasjon for spileprodukter som er tilgjengelig på det norske markedet.

Branntestene ble utført på forskjellige kombinasjonsløsninger, med eikespiler som var behandlet med brannhemmende lakk. Resultatene fra testene sammenlignet han mot en referansetest med brannmalte trefiberplater. Testene, som er avbildet nedenfor, ble gjennomført på en forenklet måte uten direkte link til et standardisert testoppsett. Varmeeffekt og testvarighet er valgt i samsvar med testmetodikken i SBI-testen (Single Burning Item) og i henhold til standarden NS-EN 13823.

Dette viser testene:

Test 1 viser trefiberplater som er behandlet med brannhemmende maling, og er montert på gipsplater.

Test 2 viser eikespiler som er behandlet med brannhemmende lakk, og er montert med brannimpregnerte lekter på gipsplater. Mellomrommet mellom spilene og gipsplatene er fylt med ikke-brennbar isolasjon.

Test 3 viser eikespiler som er behandlet med brannhemmende lakk, og er montert med brannimpregnerte lekter på gipsplater, med åpent hulrom mellom spilene og gipsplatene.

Test 4 viser eikespiler som er behandlet med brannhemmende lakk, og er montert med brannimpregnerte lekter på brannmalte trefiberplater, med åpent hulrom mellom spilene og trefiberplatene.

(Saken fortsetter under bildet)

Spilenes geometri kan være avgjørende

Spilenes geometri og utforming gjør at det blir mer eksponert overflate innenfor et område, enn det blir på en glatt og tett kledning eller plate. Dette kan også føre til at mer varme magasineres, og fører til varmestråling mellom spilene. Både avstanden mellom spilene og spilenes dimensjon har betydning for denne effekten. Videre har materialet som spilene er festet på, og eventuelle hulrom, stor betydning for hvordan konstruksjonen vil påvirkes og reagere ved brann.

Brannlakken er ikke testet på spiler

Spileløsningene i test 2, 3 og 4 består av eikespiler som er behandlet med brannhemmende lakk. De fleste leverandører av brannlakk har gjennomført tester som viser at produktet kan tilfredsstille klasse B-s1,d0 under gitte forutsetninger. En utfordring er likevel at brannhemmende lakk sjelden er testet på spiler. De er ofte testet på en bestemt type treprofil, som regel en trebasert plate med definert densitet, tykkelse og underlagsmateriale. Når lakken påføres andre elementer enn dette, slik som materialer med annen type overflatebehandling- og utforming, eller annen type materiale, har man ikke tilstrekkelig dokumentasjon på de brannhemmende egenskapene.

Type overflate er av stor betydning

Som bildene fra testene tydelig viser, er det stor forskjell på brannutviklingen avhengig av om en overflate kun består av glatte plater, eller om overflaten også inneholder spiler. Det er derfor viktig at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til «Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)», som fastslår at det aktuelle produktet oppnår forutsatt ytelse, for eksempel klasse B-s1,d0. Samtidig vil detaljer rundt utformingen av spilekonstruksjonen ytterligere kunne påvirke brannutviklingen i negativ retning. For at kombinasjonsløsningen av spiler og underlagsmateriale skal tilfredsstille forutsatt ytelse, må også sammensetningen av spiler og underlagsmateriale oppfylle kriteriene som er angitt i den tilhørende produktdokumentasjonen. Systemet for branntesting og klassifisering med Euroklasser gjelder for «End Use Application», og hensikten med systemet er dermed at klassifiseringen av et produkt gjelder for kombinasjonen av produktet, og underlaget dette er plassert på, og for den aktuelle geometrien.

Vil du vite mer?

Her kan du lese masteroppgaven i sin helhet:
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2725046

Håvard Strøm Halvorsen jobber som rådgivende ingeniør i Norconsults avdeling for brannsikkerhet i Sandvika. Veiledere for oppgaven har vært Anne Steen-Hansen fra NTNU og Ole Hallgren fra Norconsult.