Her vises vindhastighet på bakkeplan for fire ulike bygningsalternativer i en arkitektkonkurranse fra 2013 for Straume sentrum i Øygarden kommune. Figuren er brukt med tillatelse fra Sartor Holding AS.

Det bygges ikke høyt i Norge i dag uten å tenke på vind

NRK publiserte nylig en sak på sine nettsider, hvor en forsker ved Universitetet i Stavanger (UiS) hevder at det tenkes for lite på vind når det planlegges og bygges høyhus i Norge. To av våre eksperter på vind, Bård Venås og Nick Pedersen, fant det nødvendig å skrive et innlegg hvor Norconsult får frem sine erfaringer – nemlig at vi har jobbet med dette i mange år og at teknologien vi bruker er effektiv. Innlegget kan leses under. Nick Pedersen ble også intervjuet av NRK Rogaland i sakens anledning.

**

Det bygges ikke høyt i Norge i dag uten å tenke på vind

Av: M.Eng. Nick Pedersen og Dr.ing. Bård Venås ved avdeling for CFD og strømningsteknikk i Norconsult AS

I Norconsult har vi jobbet med vindanalyser i norske byggeprosjekter i 15 år. Vi støtter Trond-Ola Hågbø ved UiS sin entusiasme og hans forskning på vindforhold i urbane strøk, og vi er enige i at høye bygg kan skape utfordringer. Vi ønsker imidlertid å tilføye en viktig kommentar for bedre å beskrive dagens bransje: Det bygges ikke høyt i Norge i dag uten å tenke på vind! Moderne norske høyhus skal absolutt ikke føre til plagsomme eller farlige vindforhold.

Det er bra med et økende fokus på, og forståelse for, nye byggs vindpåvirkning i prosjekter rundt i landet, både fra utbyggere og kommuners side. Utbyggere - sammen med deres arkitekter - ønsker å levere et utmerket produkt, og kommuner ønsker å opprettholde en høy kvalitet på byrommet for sine innbyggere.

Økt oppmerksomhet på vind de fem siste årene

Vindforholdene på bakken er i dag et sentralt tema når det bygges nytt, på likt nivå med f.eks. solforhold eller siktlinjer, og kommuner tillater ikke bygninger der det er påvist negative konsekvenser for vindkomfort. Vår erfaring er at det brukes vesentlige ressurser for å dokumentere og forbedre vindforholdene i prosjekteringsfasen (planleggingsfasen).

I løpet av de siste fem årene har norske kommuner blitt langt mer opptatt av vindforhold i sine områdeplaner og i søknadsprosessen for nye bygg. De fleste kommuner krever nå at vindforhold utredes spesifikt i nye prosjekter der det skal bygges over et visst antall etasjer, eller der bygget har en gitt høyde over nærliggende bebyggelse. Vi skulle gjerne sett at krav om dokumentasjon av fremtidig vindkomfort ved utbygging ble en mer direkte del av Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, da det i dag er opp til den enkelte kommune å stille sine egne krav.

Vi merker at de kommunene som er mest opptatt av vindforholdene, ikke overraskende, er de som er mest vindutsatt - som i kystområder eller i områder med komplisert terreng. Eksempelvis opplever vi at kommuner som Stavanger, Bergen og Bodø legger mye vekt på vindproblematikk i sine saksprosesser.

Vindsimuleringer har vært i kommersiell bruk i en årrekke

Trond-Ola Hågbøs arbeid med vindsimulering bidrar positivt til utvikling av faget. Slike simuleringer er derimot ikke begrenset til forskningsverdenen. Vindsimuleringer er i full kommersiell bruk og har vært det over lang tid. Simuleringer gjøres ved bruk av CFD (Computational Fluid Dynamics), hvor datamaskiner simulerer bevegelsen av luft rundt bygninger. I løpet av de siste 20 årene har CFD utviklet seg til et eget fagfelt, med tilhørende utdanning innen strømning og turbulens på sivil- og doktoringeniørnivå.

Mye har skjedd siden Forum Jæren ble bygget

Forum Jæren, bygget som er omtalt i artikkelen, ble ferdigstilt i 2009 og prosjektert i årene før. Vindsimuleringer har blitt langt mer utbredt siden den tid, som følge av utviklingen i beregningskapasitet samt økt kjennskap hos utbyggere og, ikke minst, hos kommuner.

Etterspørselen fra arkitektmiljøer er etter vår erfaring drevet av økende interesse og forståelse for hvordan vindsimuleringer bidrar til å utvikle bygningsdesign i positiv retning, ved testing av konkrete alternativer i en «virtuell vindtunnel». Med tverrfaglig og tett samarbeid mellom strømningsteknikere og arkitekter skal høyhus kunne bygges uten negativ påvirkning for byrommet; heller tvert imot, de skal bidra til å øke kvaliteten på byopplevelsen.

**

Norconsult er ledende i Norge på analyse og rådgivning innen vindproblematikk. Vårt fagmiljø består av eksperter innen aerodynamikk, meteorologi, simulering og vindmåleteknikk, med utdanning på både master- og Ph.D-nivå. Vi har i lang tid brukt strømningssimuleringer for å analysere og løse vindrelaterte problemer. Da Kjeller Vindteknikk i 2019 ble en del av konsernet, ble den samlede kunnskapen innen vindekspertise i Norconsult ytterlige forsterket.