Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (t.v.) får høre hvordan Norconsult jobber digitalt i prosjekter fra konsernsjef Per Kristian Jacobsen (i midten) og BIM-strateg Gjermund Dahl.

Digitaliseringsministeren på besøk hos Norconsult

Norconsult jobber kontinuerlig med digitalisering av planleggings- og prosjekteringsarbeidet. Onsdag var digitaliseringsministeren på besøk for å se hvordan det står til med digitalisering bygge- og anleggsnæringen.

Norconsult er i vekst, og sentralt i selskapets utviklingsstrategi er målet om å lede an i det digitale skiftet i bygge- og anleggsnæringen.

Konserndirektør for hovedkontoret til Norconsult, Bård Hernes, mener selskapet er i tet når det kommer til digitalisering i bransjen.

– Jeg opplever at vi er i tet, men dette er noe som også står på agendaen til alle rådgivere i hele Norge – og det er flere som er langt fremme, sa han.

Hernes forteller at digital kompetanse nå er helt avgjørende for å kunne vinne kontrakter med enkelte bestillere, mens andre igjen nesten ikke ser ut til å etterspørre det i det hele tatt.

– Det er stort sprik i laget her. Mest imponert har vi vært av Nye Veier, som har vært veldig offensive, sier Hernes.

De store, offentlige bestillerne utgjør, ifølge Norconsult, en av de store driverne for digitaliseringen av den norske bygg- og anleggsbransjen. I Danmark og Sverige har ikke de offentlige bestillerne stilt krav til digital bygging slik man har gjort her til lands, og som en konsekvens ligger Norge langt foran nabolandene.

Av og til er myndighetene det svakeste ledd

Samtidig opplever rådgiverselskapet at det ofte er myndighetene som begrenser digitaliseringstakten.

– Hvis du går ut på en norsk byggeplass i dag, er det stort potensial til å digitalisere mer. Vi som prosjekterer, har kommet veldig langt, men en leverandørkjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Av og til er det dessverre myndighetene, sa Hernes til digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Spesielt når det kommer til kommunale byggherrer er det stor nivåforskjell når det kommer til digital kompetanse. En del av dagens lovverk gjør det også vanskelig å hente ut digitale gevinster fra ny bruk av data.

– Det vi prøver, er å legge til rette for at vi kan fjerne formelle hindringer, samtidig som at vi ivaretar hensyn som personvern. Lovverket må tilpasses en digital verden, ikke en analog verden, svarte statsråden.

Legger til rette for næringsutvikling

Administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), Ola Greiff Johnsen, mener også det er bra at Nye Veier stiller store krav til leverandørene.

– Vi er imponert over Nye veier som stiller store krav til leverandørene, og samtidig gir leverandørene anledning til å finne de beste løsningene. Dermed legger de til rette for næringsutvikling og nye løsninger, sa Johnsen under møtet med digitaliseringsministeren.

Johnsen benyttet også anledningen til å trekke frem at det er klare svakheter i Matrikkelen, både med hensyn på på struktur og datakvalitet.

– Matrikkelen er et sentralt register i veldig mange sammenhenger og samfunnet er avhengig av at dataene som ligger der er riktige. Det pågår nå et prosjekt i regi av Kartverket (masterplan matrikkel) som skal heve kvaliteten i Matrikkelen og det er viktig at myndighetene har søkelys på dette, sa han.

Ulike metoder fordyrer løsningene

Avdelingsleder Cathrine Marstein Engen i NoIS pekte på at alle kommuner i dag har anledning til å finne sin egen metode for å løse samme problem.

– Dette gjør at vi ofte må gjøre tilpasninger til våre standardløsninger, noe som gjør at løsningene blir dyrere enn om leverandørene kunne levert en standard løsning, sa Cathrine Marstein Engen.

For å illustrere problemstillingen brukt hun et eksempel innen renovasjon, hvor det er et utall ulike gebyrmodeller. Noen fakturaer er basert på reelt forbruk (vekt), noen på antall tømminger, mens andre er basert på fastpris, som igjen har mange varianter.

– Forskjellene gjør programvaren dyrere, mer kompleks og vanskeligere å bruke, avsluttet Engen.

Mer data

Overfor Byggeindustrien, som var tilstede under møtet, presiserte statsråden at en vellykket digitalisering er noe som kommer mennesker til gode. Han er beredt til å jobbe for å imøtegå ønskene fra aktører som Norconsult som opplever at digitaliseringen av og til stopper opp i det offentlige.

– Min jobb er å legge til rette for at både privat og offentlig sektor kan hente ut så mange gevinster som mulig av digitalisering, og det betyr at vi må gjennomgå regelverk og sørge for at det er tilpasset fremtidens løsninger, og vi må åpne for å dele mer data og forvalte dem slik at de kan komme privat og offentlig sektor til gode. Vi har allerede tilgjengeliggjort mye mer data enn før som man kan bygge nye tjenester på. Jeg skal gjøre mitt for at det offentlige henger med på utviklingen, sier Astrup.

Bra med én minister med tverrgående ansvar

Norconsult-konsernsjef Per Kristian Jacobsen tror digitaliseringsministeren kan bidra til å tilrettelegge for en mer digital og effektiv bygg- og anleggsnæring. Selv om det er stort strekk i laget, mener Jacobsen også at norske myndigheter generelt ligger langt fremme.

– Jeg tror det er viktig at vi har én minister som har ansvaret på tvers. Problemet med det offentlige kan ofte være at det blir veldig oppstykket, og det å ha noen som har det samlede ansvaret er et godt grep. Det er først når hele verdikjeden digitaliseres at vi får de store effektene, sier han.

Effektene av digitaliseringen er ennå ikke veldig synlige i bygg og anlegg, men Jacobsen forventer å se tydeligere resultater etter hvert som lengre tid har gått og mer data kommer på bordet.

– Vi er overbevist om at vi vil se den største effekten i drift- og vedlikeholdsfasen, så det er vanskelig å se gevinstene ennå. Vi er helt avhengige av at dette skaper kundeverdi, men juryen er ennå ute, sier han.

Deler av saken er hentet fra bygg.no og gjengitt med tillatelse fra Byggeindustrien.