Illustrasjon: Statens vegvesen / Norconsult

E18 Vestkorridoren: Vegvesenets anbefalte alternativ til politisk behandling

Etter mer enn ett år med planlegging har Statens vegvesen nå offentliggjort sitt faglige anbefalte alternativ for ny E18 Vestkorridoren på strekningen Ramstadsletta–Nesbru. Løsningsprinsippet for hovedveisystemet skal nå behandles politisk i de to berørte kommunene Asker og Bærum samt hos Viken fylkeskommune.

I forprosjektfasen av reguleringsplanarbeidet har Statens vegvesen sammen med Norconsult jobbet med å optimalisere løsningene fra de to vedtatte kommunedelplanene i Asker og Bærum kommuner.

Prosjektet E18 Ramstadsletta–Nesbru er en del av E18 Vestkorridoren, som omfatter E18-korridoren mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Oppdraget omfatter utarbeidelse av reguleringsplan fra Ramstadsletta til Nesbru, en strekning på rundt seks kilometer, hvor ca. 3,6 kilometer vil gå i tunnel under Sandvika. Under Sandvika foreslår Statens vegvesen at E18 og E16 både i øst- og vestgående retning knyttes sammen med rampetunneler i fjell.

Bærekraftig beslutningsstøtte

I prosjektet E18 Vestkorridoren, parsell 2, er bærekraft et sentralt tema, med en ambisjon om å oppnå CEEQUAL Excellent. Som rådgiver for Statens vegvesen, har Norconsult utviklet en ny løsning for bærekraftig beslutningsstøtte. Silingssystemet er inspirert av FNs bærekraftsmål og sikrer at konsepter og løsninger som blir valgt oppfyller kriterier innenfor både økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Systemet fordrer godt tverrfaglig samarbeid i prosjektet og god medvirkning med eksterne interessenter.

Ifølge prosjektsjef Tom Hedalen i Statens vegvesen vil det anbefalte alternativet frigjøre store deler av strandsonen langs dagens E18, og dermed skape gode muligheter for kommunenes arealutvikling. Det vil også gi mindre lokaltrafikk i dagen enn det som opprinnelig ble foreslått i kommunedelplanene. Videre legges forholdene bedre til rette for gående og syklende samtidig som framkommeligheten for buss bedres.

Inn i ny fase

I det videre arbeidet skal Norconsult og Statens vegvesen blant annet jobbe videre for å optimalisere løsninger ytterligere, slik at kostnadene kan reduseres. Etter at kommunene og fylkeskommunen gir en prinsipiell tilslutning til den faglige anbefalingen, starter arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan.

Godt og konstruktivt samarbeid

Norconsults oppdragsleder Bent Ånund Ramsfjell har ledet planleggingsarbeidet fra Norconsult sin side, og er godt fornøyd med arbeidet så langt.

- Jeg vil gjerne berømme Statens vegvesen for å ha utvist evne og vilje til å være fremoverlente og nytenkende i forprosjektfasen. Det er et åpent og godt samarbeid som har bidratt til at vi nå er der vi er. Jeg har også lyst til å gi et stort klapp på skulderen til de flinke fagfolkene i vår egen oppdragsorganisasjon. De har virkelig stått på for å nå denne milepælen. Nøkkelen til suksess ligger i et godt, tverrfaglig samarbeid og nå gleder vi oss til å ta fatt på neste fase sammen med Vegvesenet, sier Ramsfjell.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss