Ekspertrapport: Norsk vannforsyning under press

Å sikre rent vann og en trygg vannforsyning blir viktigere og viktigere. Regningen kan bli stor for norske boligeiere, men Norconsult mener innovasjon og nytenking kan redusere den betraktelig.

For fjerde gang har Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) evaluert tilstanden til norsk infrastruktur i «State of the Nation – Norges tilstand 2021». Ekspertrapporten dokumenterer at etterslepet på vedlikehold og nødvendig oppgradering av samfunnets bygg og infrastruktur er formidable 3 200 milliarder kroner; nesten en tredjedel av oljefondet.

– Vi ser av funnene at utviklingen har gått i feil retning. Det er alarmerende. RIF forventer derfor at politikerne tar inn over seg alvoret og prioriterer sterkere det å sikre samfunnskritiske bygg og infrastruktur på en bærekraftig måte. Det å sikre godt vedlikehold og fornyelse av offentlig bygg og infrastruktur, er viktig for folks helse og sikkerhet. Det er også klimapolitikk og gir god samfunnsøkonomi, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Rapporten peker på at situasjonen ikke har forbedret seg siden forrige evaluering. På fem år har den samlede prislappen for å sikre god nok standard økt med hele 600 milliarder kroner. Grunnen er dels økte kostnader, og dels et stadig større gap mellom behovet for investeringer og faktiske investeringer til vedlikehold og oppgradering. Mest alvorlig er utsiktene for skoler, sykehus og kommunale veier, mens klimaendringene gjør behovet for å oppgradere kritisk infrastruktur, som vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg, mer akutt enn før.

Innsats, fagfolk og innovasjon

Det må investeres 570 milliarder kroner frem mot 2040 for å sikre trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering. Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, mener klimakrisen krever større statlig innsats.

– Det skjer mye godt arbeid i mange kommuner. Blant annet har Lillehammer fremstått som en foregangskommune innen flomsikring. De har innsett at klimaet endrer seg og at beslutninger rundt infrastruktur gjort i forrige århundre ikke tar høyde for dagens utfordringer. I dag er det dessverre vanskelig å få tak i nok fageksperter og ingeniører innen vann, avløp og miljø. Dessuten er det ofte ikke nok statlig finansiering til å jobbe forebyggende og ta i bruk ny teknologi for å holde avgiftene nede. Vann og avløp krever store investeringer. Investeringer som ikke alltid er like lett å overbevise media og velgere om at er nødvendige. I stedet brukes store ressurser på å rydde opp når det først har gått galt, sier Egil Hogna.

– Offentlig infrastruktur og bygg utgjør selve ryggraden i utviklingen av det moderne Norge. De krever at vi planlegger og bygger for fremtiden. State of the Nation avdekker at Norge allerede er svært dårlig rustet for fremtiden. Det gjør oss sårbare. Vi må tenke klima, tåleevne og bærekraft i alt vi gjør når bygninger og infrastruktur som veier, skole og vann- og avløpsanlegg bygges, sier Egil Hogna.

State of the Nation er utarbeidet sammen med ledende ingeniøreksperter fra Norconsult, Multiconsult, Rambøll, Sweco, Cowi og Asplan Viak, og rapporten er den mest komplette nasjonale evalueringen av tilstanden på offentlige bygg og infrastruktur.

Norconsult har særlig bidratt med sin ekspertise i den delen av rapporten som omhandler kommunale og private vann- og avløpsanlegg.

– For å redusere risikoen for forurenset drikkevann, forurensning av vannmiljø og store oversvømmelser og ødeleggelser, skal det legges ned en enorm innsats. Det er avgjørende at den innsatsen blir så effektiv som mulig og skaper størst mulig samfunnsnytte, sier Truls Inderberg, direktør for vann og avløp i Norconsult.

Han trekker særlig frem Bærum, Ålesund og Oslo som eksempler på kommuner som investerer store beløp for å trygge vannforsyningen de nærmeste årene.

– Bærum, Ålesund og Oslo investerer til sammen over 15 milliarder kroner for å trygge vannforsyningene i årene som kommer. Andelen drikkevann som lekker ut fra vårt 44 000 km lange vannforsyningsnett, skal reduseres fra 30 til 20 prosent innen 2040. Bare Oslo kommune vil måtte rehabilitere tre mil vannledninger i året de neste 20 årene. Omfanget av oppgavene er formidabelt, og det forsterkes ytterligere av klimaendringene med våtere, varmere og villere vær. For å gjøre det som kreves, må kommuner, entreprenører og rådgivere samarbeide. Det må brukes høy kompetanse for å utarbeide solide planer, og ikke minst kreves nytenkning og innovasjon, sier Inderberg.

Fakta:

  • «State of the Nation» opererer med tilstandskarakterer fra 1 til 5, der fem gir toppkarakteren. Tolv områder er vurdert, fra offentlige bygg som skole og sykehus, til veier, jernbane, lufthavner og annen offentlig infrastruktur vann og avløp.
  • Både avløpsanlegg og vannforsyningsanlegg får tilstandskarakteren 3, som betyr at det forventes ekstraordinært vedlikehold for å opprettholde drift, og investeringer er nødvendig. For avløpsanlegg vurderes tilstanden ett trinn opp fra forrige rapport i 2015.
  • For å komme opp til nivå fire, er det vurdert at norske kommuner frem mot 2040 må oppgradere kommunale vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg med henholdsvis 250 og 320 milliarder kroner.
  • Av de tolv områdene som er vurdert, er det kun tre områder som har fått karakteren fire, og som dermed har god standard i henhold til dagens krav og behov. Det er Lufthavner, Energidistribusjon og Energiproduksjon.
  • Ingen av de tolv områdene er vurdert til nivå fem og bygget på en måte som er tilpasset endringer i krav og behov fremover, slik som for eksempel klimaendringer, befolkningsvekst og skjerpede krav til bygg og infrastruktur.