Seniorrådgiver i Norconsult, Martin Schreck, etterlyser en sterkere norsk havnestrategi. Liv Kari Skudal Hansteen (t.h.), adm.dir. i RIF ønsker debatten velkommen. Her med Camilla Espedalen, kontorleder Norconsult i Kristiansand.

Etterlyser en sterkere norsk havnestrategi

– Ved å løfte ansvaret for utvikling av norske havner fra lokalt til regionalt eller nasjonalt nivå, vil Norge oppnå en bedre forutsetning for å lykkes med målene for norsk havstrategi, sier seniorrådgiver innen plan og samferdsel i Norconsult, Martin Schreck.

Schreck deltok i en paneldebatt på Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sitt arrangement «Havstrategi – Havnestrategi og Norges fremtid» under Arendalsuka.

I 2016 la regjeringen frem forslag til norsk havstrategi. Denne fokuserer først og fremst på landbaserte aktiviteter som utdannelse, teknologiutvikling, vegtransport og andre rammebetingelser. Havner som grensesnitt mellom land og sjø, og som viktige industrinav, er i liten grad tatt med i strategien.

– Havstrategi og utviklingen av et riktig industrielt havnetilbud henger imidlertid svært tett sammen og må styres ut fra regionale eller nasjonale industribehov. På den måten unngår vi dragkamp mellom ulike tettsteder og risiko for pulverisering av ansvaret. Med en bedre struktur og plan for norske havner har Norge et stort potensial for økt verdiskapning, særlig i form av bedre konkurransevilkår for norske bedrifter i det internasjonale markedet, sier Schreck, som også er styreleder i RIF Agder.

Barriere for regional og nasjonal verdiskapning
Schreck fremhever at ved å gi ansvaret for utvikling av intermodale knutepunkter til kommunale eiere, og gjennom en ny diskusjon om kommunens tilgang til havnekapitalen, har det oppstått en barriere for regional og nasjonal verdiskapning. Mens havnestrategien utelukkende fokuserer på økning av transportarbeid (antall containere (TEU) eller tonnkilometer), handler havstrategien om verdiskapning, teknologi og industriarbeidsplasser, og i mindre grad om transportarbeid. Havnenes funksjon i transportarbeidet overskygger industricluster-tenkningen, som store deler av Skandinavia og Europa ellers ser mulighetene i å videreutvikle og styrke. Norsk industri trenger havnenes industriservice, i tillegg til at havnene er et grensesnitt for last mellom land og sjø, mener han.

– Dokumentene snakker forbi hverandre mens de egentlig skulle supplere hverandre, fortsetter Schreck. Han etterlyser en utvidet og oppdatert havnestrategi, som i større grad tar for seg hvordan norske havner kan støtte industriens fremtidige service- og infrastrukturbehov.

En samlet bransje
Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen er svært fornøyd med debatten:

– Det er positivt at bransjen nå går sammen for å diskutere utfordringer knyttet til dagens infrastruktur og fremtidige planer for utbygging av norske havner. Ved å løfte denne debatten kan vi hente ut store effektiviseringsgevinster, sier hun.

Øvrige deltagere i debatten var Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF, Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Ap, Kirsti Slotsvik, direktør Kystverket, Are Kjensli, adm.dir. i NHO Logistikk og Transport, Halvard Aglen, styreleder Norske Havner, Rune Hvass, havnefogd Arendal havn, Ingvild L. Paulsrud, rådgiver Rederiforbundet og Leif Haukom, seniorkonsulent GCE Node.