Innovasjonsprosjektet MOBIL er tildelt EU-midler for å se på foholdet mellom pedagogikk og arkitektur. (Foto: Norconsult)

Får europeisk støtte til innovasjonsprosjekt om forholdet mellom pedagogikk og arkitektur

Norconsults avdeling for skoleplanlegging er tildelt midler fra EUs Erasmus+ -program til innovasjonsprosjektet MOBILE – Mobility in Learning Environments. Prosjektet en del av EUs satsing på strategiske partnerskap, og gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune og kollegaer i Tyskland og Nederland. Total tildeling fra EU til prosjektet er 270 000 euro.

Stadig voksende byer og byområder i Europa gir behov for flere nye skoler. Mange av disse er allerede bygget, eller planlagt bygget i henhold til prinsipper for pedagogisk arkitektur. Kort fortalt innebærer det at den lange tradisjonen for skoledesign med tradisjonelle korridorskoler må vike plass for en global tendens der skoler utformes som innovative læringsmiljøer (ILE). Samtidig øker kravene til undervisning og læring, noe som gir et behov for økt bevissthet om forholdet mellom pedagogikk og arkitektur.

– I skjæringsfeltet mellom pedagogikk og arkitektur ligger det et stort potensial for å tilrettelegge for undervisning og læring i innovative, fysiske læringsmiljøer, forteller skoleplanlegger Siv Stavem i Norconsult, og fortsetter:

– MOBILE-prosjektet skal bidra til økt bevissthet om bruk av innovative læringsmiljøer, og skal styrke kompetansen knyttet til bruk av slike læringsmiljøer hos lærere og pedagogiske ansatte.

Skal stimulere til bruk av innovative læringsmiljøer

MOBILE-prosjektet er et felles prosjekt mellom seks deltakende organisasjoner i tre land: Sophia :: Academie og Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Düsseldorf, ICS Advisors og Technasium Foundation i Nederland og Norconsult og Oslo kommune i Norge. Hver av de seks partnerne har kunnskap og kompetanse på ulike felt innen fysisk læringsmiljø. Hensikten med denne type strategiske partnerskap er å utvikle, overføre og implementere nyskapende praksis for å styrke kvaliteten på utdanning og opplæring.

MOBILE-prosjektet vil gjennom samarbeid, diskusjon og samhandling utvikle verktøy som vil støtte lærere til å engasjere seg mer effektivt i bruk av innovative læringsmiljøer. Gjennom prosjektet ønsker forskerne å rette oppmerksomhet mot mangfoldet av læringsrom og mot koblingen mellom læringsrom og pedagogikk. Foruten å gi ny innsikt, vil prosjektet resultere i praktiske verktøy som er unike for hver partner, og som vil utvide deres individuelle kjernekompetanse.

Prosjektet skal resultere i følgende:

  1. Evaluering av bygninger i bruk: En pedagogisk basert veileder for romlig/ funksjonell evaluering av innovative læringsmiljøer (pedagogisk post occupancy-evaluering).
  2. Workshops for lærerutdanningssentre innen bruk av fysisk læringsmiljø­.
  3. Indeks over innovative læringsmiljøer: Et autodidaktisk verktøy som hjelper lærerteamene med selv å forbedre den romlige bruken av eget læringsmiljø.

Oslo kommune er landets største skoleeier, og er opptatt av å ha bygninger som legger til rette for god pedagogisk praksis. Dette prosjektet skal bidra i utviklingen av en verktøykasse som gjør det mulig å ta i bruk læringsarealer på nye og mer tilpassede måter. Ved å se mulighetene i de fysiske arealene rundt seg, skal elevene i Osloskolen lære å utnytte ulike læringsstrategier. Dette prosjektet er en viktig brikke i den kontinuerlige utviklingen av skolebyggprosjekter i Oslo.

Stimulerende internasjonalt samarbeid

Norconsults skoleavdeling har lang erfaring fra utdanningssektoren og solid ekspertise innen planlegging av skolestruktur, skoletyper og elevtallsfremskrivninger, gjennomføring av brukerprosesser for areal- og funksjonsprogrammer samt gjennomføring av utviklingsprosesser for lærere om bruk av læringsrom. 

– Samarbeid med utveksling av erfaringer og ideer på tvers av landegrensene er stimulerende og lærerikt. Ved å sammenligne likheter og forskjeller, ser vi frem til spennende diskusjoner og til å trekke overførbare konklusjoner om strategier for å ta i bruk innovative læringsarenaer, avslutter Stavem.