– Vi har god fart med solid ordreinngang og høy beskjeftigelse, til tross for koronasituasjonen, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Første kvartal 2021: God vekst i omsetning og resultat for Norconsult

Norconsult-konsernet leverte sterk vekst i både brutto omsetning og driftsresultat for første kvartal i 2021. Brutto omsetning for konsernet er 1 900 MNOK i første kvartal 2021, mot fjorårets 1 801 MNOK. Dette tilsvarer en økning på 99 MNOK (5,5 prosent), hvor den organiske veksten hensyntatt oppkjøp er 5,2 prosent. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet er 145 MNOK mot fjorårets 92 MNOK.

Driftsresultatet begge år er korrigert for lønnsbonus innført ved avvikling av B-aksjeordningen. Konsernet leverer en brutto driftsmargin på 7,6 prosent (5,1), mens EBITA-marginen, før goodwillavskrivninger, er 9,2 prosent (6,9) per første kvartal 2021.

Hensyntatt 16 færre arbeidstimer i den norske delen av virksomheten sammenliknet med samme kvartal i fjor, er underliggende vekst ca. 7,5 prosent for konsernet. Det er fortsatt noen kostnadsbesparelser grunnet smitteverntiltak og begrensninger knyttet til reiser og liknende.

– Sett i lys av korona og tøff konkurranse i markedet, er dette gode resultater. Vi har god fart med solid ordreinngang og høy beskjeftigelse, til tross for koronasituasjonen. Det er gledelig å se at det er spesielt god utvikling i Forretningsområde Norden, hvor det er høy omsetningsvekst og god lønnsomhetsutvikling, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Alle forretningsområder leverer vekst i både brutto omsetning og driftsresultat. I Norden økte brutto omsetning med 72 MNOK, noe som tilsvarer en økning på 14,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten er utelukkende et resultat av organisk vekst.

Styrker tverrfaglig samarbeid i Norden

Denne uken ble det klart at Norconsult overtar RUBOW arkitekter i Danmark, et selskap med nærmere 100 medarbeidere, de aller fleste arkitekter.

– Vi ser at tverrfaglighet utgjør et konkurransefortrinn. For å få maksimalt ut av bærekraft og produktivitet i prosjektene, er det viktig at arkitektene og ingeniørene jobber tett sammen. I Norconsult har vi nå ca. 850 arkitekter, og dette gir sterke synergier, sier Hogna.

I tillegg til RUBOW har Norconsult-konsernet så langt i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta og virksomheten til Citiplan AS i Larvik.

Høy aktivitet

Det har vært høy aktivitet og blitt jobbet med mange spennende prosjekter gjennom det første kvartalet i 2021. I Norge ble det første digitale planvarselet sendt ut til berørte naboer ved ny E6, sør for Trondheim januar. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vært sentrale i utviklingen av løsningen.

I februar vant Norconsult rammeavtale for kontroll og godkjenning av betongbruer, stålbruer og trebruer for Statens vegvesen, og ble vurdert som rådgiverselskapet med høyest kompetanse på bruer. I første kvartal fortsatte Norconsult planarbeidet med E39 Ytre ringvei i Kristiansand og E18 Vestkorridoren i Bærum. Norconsult er også engasjert i planleggingen av E6 Korporalsbrua – Prestteigen og E6 Gyllan – Kvål samt E6-strekningen Roterud – Storhove. Innen sykehus er selskapet i gang med prosjektering av blant annet nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet, Hammerfest sykehus, Narvik sykehus og Drammen sykehus. Selskapet er også sentralt innen prosjektering av en rekke skolebygg og spennende industriprosjekter, for eksempel nytt CO2-fangstanlegg for Norcem i Brevik.

Det har vært god fart også i resten av Norden gjennom første kvartal 2021.

Norconsult i Sverige har vunnet oppdraget med å være prosjektleder for å drive arbeidet med forurenset grunn vedrørende Perfluorerte stoffer (PFAS) på Örnsköldsvik Flygplats og Midlanda Flygplats. Selskapet har også vunnet en treårig rammeavtale med Vattenfall Produktion, et oppdrag hvor omsetningen for Norconsult beregnes til ca. 100 MSEK. Videre ble det vunnet en rammeavtale med Svenska kraftnät om konsulenttjenester. Forretningsområdet Arkitektur og samfunnsplanlegging vant nylig rammeavtaler med en rekke kommuner i Sverige, både innen byutvikling og arkitektur.

I Danmark leverer Norconsult alle ingeniørtjenester i forbindelse med bygging av ny politistasjon i Silkeborg, et bygg som forventes å bli tatt i bruk i 2021. I Herlev utenfor København har selskapet fått den utfordrende oppgaven å renovere og bygge om et forretningsområde i Herlev Bymidte, som skal utvides til også å omfatte boliger og selvstendig næringsvirksomhet.

Ny konsernledelse

I april ble det besluttet ny organisering og konsernledelse i Norconsult. Den nye konsernledelsen er utvidet for å styrke strategisk viktige satsingsområder som nordisk vekst, digitalisering og bærekraft. For å styrke konsernets nordiske satsing, er blant annet virksomheten i Sverige og Danmark løftet frem som egne forretningsområder i den nye konsernledelsen. I tillegg er Fornybar energi, Digitalisering og konsernets bemanningsvirksomhet i Technogarden etablert som egne forretningsområder. Forretningsområdene Hovedkontor og Regioner Norge videreføres.