Professor Ragnhild Kvålshaugen ser frem til å fortsette samarbeidet med BAE-næringen. (Foto: BI)

Forlenget gaveprofessorat for BAE-næringen

Norconsult er en av partnerne som er med på å finansiere gaveprofessoratet innen effektive byggeprosesser ved BIs Senter for byggenæringen. Gaveprofessoratet er videreført ut 2021, med mulighet for utvidelse til desember 2022.

For å styrke bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens (BAE) verdiskaping vil BI-professor Ragnhild Kvålshaugen fokusere på effektive samarbeidsprosesser i byggeprosjekter, muligheter innen digitalisering og løsninger relatert til klimaendringer når hun nå fortsetter i stillingen.

– Å bidra med forskningsbasert kunnskap på disse områdene er svært motiverende og givende fordi det har direkte verdi for næringen så vel som å skape forskningsbasert kunnskap om ledelse og organisering for håndtering av store og komplekse endringer, sier Kvålshaugen.

Forskningspartnere

Gaveprofessoratet er finansiert av Backe, Obos, Statsbygg og Norconsult. Partnerne anser BI som en viktig bidragsyter i utviklingen av vitenskapelig kunnskap om hvordan forbedre samhandlingen i BAE-næringen, gjennom hele verdikjeden fra rådgiver til utførende.

– Norconsult ønsker å støtte opp om dette arbeidet. Helt konkret ønsker vi å bruke vår deltakelse til å se på samarbeidsformer innen våre mest fremtidsrettede prosjekter, såkalte banebryterprosjekter, og til å få et akademisk blikk på hvordan vi kan sikre kompetanseoverføring fra banebryteprosjekter og bredere ut i organisasjonen, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult, nykommeren av partnerne som finansierer professoratet.

Samfunnsnyttig forskning

Senter for byggenæringen ble etablert i 2005 etter initiativ fra industrien selv. Siden den gang har senteret systematisk kartlagt næringen og dokumentert dens viktighet i Norge både som verdiskaper, arbeidsgiver og sysselsetter ute i distriktene.

Siden BAE-næringen er interorganisatorisk og prosjektbasert, er kunnskap om hvordan lykkes med samarbeid viktig. Flere av aktørene i bransjen er eid av staten og mange av de store byggeprosjektene er offentlige kontrakter. Mer kunnskap om hvordan styre disse prosjektene på en effektiv måte har derfor stor samfunnsverdi.

Kunnskap relevant for industrien

Tradisjonelt har forskningen i denne næringen vært knyttet til teknologi og materialer, men i de senere årene har fokuset i økende grad gått mer over til hvordan denne forskningen kan omsettes til forretningsmuligheter. Samarbeidet med BI gir industrien tilgang til relevant akademisk ekspertise innen ledelse og organisering. På sin side verdsetter også BI slike partnerskap.

– Gaveprofessorater bidrar til at BI er godt påkoblet næringslivet. Ordningen åpner for løpende dialog med aktører i samfunnet og sikrer at forskningen vår har høy grad av praktisk relevans, sier BIs rektor Inge Jan Henjesand.

Denne saken ble først publisert på bygg.no