Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei oversendt Kristiansand kommune

Nye Veier AS har sendt forslag til detaljregulering for E18 Ytre ringvei til Kristiansand kommune for administrativ og politisk behandling. Norconsult har stått for utarbeidelse av detaljreguleringsplanen, og med oversendelse av reguleringsplanen er en viktig milepæl nådd.

E18 Ytre ringvei sikrer en forutsigbar og robust veitilknytning gjennom Agder, og en veiutbygging vil være i tråd med de overordnede samfunnsmålene der aktuelle arbeidsmarkeder knyttes tettere sammen. Ringveien vil også gi et bedre skille mellom lokal, regional og nasjonal trafikk gjennom Kristiansand.

Gode og samfunnsnyttige løsninger

Nye Veier er opptatt av samfunnsnytte og klimavennlige løsninger i sine prosjekter. I planarbeidet har Norconsult derfor gjennomført en omfattende konsekvensutredning med tanke på bl.a. sikkerhet, klima og miljø samt støy. Sett opp mot kommunedelplan for Ytre ringvei, så vil reguleringsplanforslaget bidra til kortere veilinje mellom Vige og Grauthelleren, mindre belastning på natur- og friluftsområder i Dalane og mindre negativ påvirkning på bomiljøene i dagsonene i Vige og Dalane.

Ifølge Terje Faanes, oppdragsleder for Norconsult, har oppdraget nådd en viktig milepæl.

– Vi har lagt bak oss en svært hektisk periode og vi er fornøyde med resultatet som foreligger. Planen for den nye ringveien legger opp til at det meste av arbeidet vil foregå under bakken, noe som er en stor fordel og som vil ha mye å si for hverdagen til beboerne i området, sier Terje Faanes.

Anleggsarbeidet som kreves for å bygge E18 Ytre ringvei vil uansett merkes, spesielt ved dagsonene i Vige og ved Dalane. For å redusere byggetiden og minimere massetransporten i området, foreslås det å drive rampetunnelene i Dalane innenfra og ut. Med nye støyskjermer langs riksvei 9 vil støyforholdene her forbedres.

– Vi håper og tror at denne planen blir vedtatt, og da er vi trygge på at dette veiprosjektet vil føre til bedre sikkerhet, mindre kø og mer vei for pengene, sier prosjektleder plan, Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier.

Gjenbruke overskuddsmassene

Planforslaget tilrettelegger for at overskuddsmassene fra veiutbyggingen kan disponeres på områder vest for Grauthelleren. Lokalitetene for massedisponering ligger i kort avstand fra prosjektets tunnelpåhugg på Grauthelleren, noe som muliggjør kort transportavstand på vei. Arealene planlegges opparbeidet på en måte som legger til rette for at steinressursene potensielt kan utnyttes som byggegrunn eller til uttak av masser.

Ytre ringvei vil gå i tunnel under Otra. Det vil bli kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til det nye krysset ved Grauthelleren. I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei. 9. Anleggsarbeidet er anslått å ta 4,5 år.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss