Høvik og Stabekk togstasjoner åpnet

Norconsults Høvik- og Stabekk team: fra venstre arkitekt Nanna Meidell fra seksjon Arkitektur, RIB Siv Hansen Dawes fra seksjon BRU, RIB Marianne Bjelland Folkestad fra seksjon BRU, Runar Sandanbråten fra seksjon Veg og bane elektro, Jo Husby fra seksjon VA, landskapsarkitekt Hilda Øfsthus fra seksjon Plan og samferdsel, arkitekt Kate Holm fra seksjon Arkitektur, arkitekt Håvard Holm Endresen fra seksjon Arkitektur, oppdragsleder Stabekk Knut Sandbu fra seksjon Jernbane, oppdragsleder Høvik Lars-Petter Nesvåg fra seksjon Jernbane og Kent Andersson fra seksjon Jernbane. Foto: Norconsult.

Mandag 14. desember åpnet Jernbaneverket tre oppgraderte stasjoner på strekningen Lysaker-Sandvika på Drammenbanen. Norconsult har vært engasjert i fornyelsen av Stabekk stasjon og prosjekteringen av nye Høvik stasjon i Bærum.

– Vi er svært stolte over å ha vært med på å lage to så flotte togstasjoner i vårt nærområde. Det er et stort fokus på gode samferdselsløsninger for fremtiden. Kollektivknutepunkter og tilgjengelighet til offentlig kommunikasjon er viktige forutsetninger for befolkningsvekst og miljøet, sier Lars-Petter Nesvåg, som har vært Norconsults oppdragsleder for Høvik stasjon.

Begge stasjonene er universelt utformet og skal gi reisende en positiv og trygg opplevelse. Snøsmelteanlegg på plattformene er basert på jordvarme. Flotte arkitektoniske detaljer og materialer gir oversiktlige og godt opplyste områder å ferdes i.

– Norconsult har bidratt i prosjektene med tverrfaglig kompetanse. Jeg vil spesielt rose det tette samarbeidet med Jernbaneverket og de gode helhetsløsningene for begge stasjonene. Det er lagt ned en betydelig innsats i å løse store tekniske utfordringer med VA-anlegg og føringsveier i grunnen, i tillegg til konstruksjonene. Vi håper stasjonene, som vil få hyppigere avganger enn før, vil være så attraktive og tilgjengelig at folk velger å ta toget, sier Nesvåg.

Stabekk stasjon
På oppdraget med fornyelsen av Stabekk stasjon har Norconsult prosjektert alle fag unntatt jernbaneteknikk, som Jernbaneverket selv har hatt ansvaret for. Fra Norconsult har fagansvarlig arkitekt vært Nanna Meidell, landskapsarkitekt Hilda Øfsthus og Knut Sandbu har vært oppdragsleder.

Stasjonen har fått ny mellomplattform og kulvert med nye adkomster fra Stabekk sentrum på nordsiden av sporene og parkeringsplassene på sydsiden. Det er bygget nytt tak til plattformene og installert heis.

– Det har vært en overordnet målsetting å gi en stedegen identitet til stasjonen, samtidig som den skulle passe diskret inn i nærliggende bygningsmiljø i forskjellige stilarter. Den røde bølgende veggen i undergangen kan skape assosiasjoner til gamle dagers fløyelsportierer i de mange sveitserhusene i området, gull og rødt til teater og kino som Stabekk er kjent for, sier arkitekt Nanna Meidell fra Norconsult.

Høvik stasjon
Norconsult har vært prosjektrådgiver for detalj- og byggeplan for oppdraget med ny stasjon på Høvik. Fagansvarlig arkitekt har vært Birger Heyerdahl fra B. Heyerdahl Sivilarkitekter as, i samarbeid med sivilarkitekt Kate Holm og landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

– Stasjonen er et vendeanlegg for lokaltog. Nettopp vendeanlegget har vært krevende å plassere innenfor et relativt avgrenset område, sier landskapsarkitekt Hilda Øfsthus, Norconsult.

Stasjonen har fått sidestilte 220 meter lange plattformer som tidligere var midtstilte, samt tre vende- og hensettingsspor med innkjøring fra øst. Det er laget innfartsparkering på sørsiden av stasjonen, sykkelparkering flere steder og fra veibrua er det bygget to trapp- og heishus til plattformene.

– Omlag 500 kvm tekniske bygg er integrert bak natursteinsmurer i terrenget. Det har vært en krevende oppgave, spesielt der bygget ligger inntil påkjøringsrampen fra E18. Det har vært et tett samarbeid med Vegvesenet om ny rundkjøring og tiltak i veganlegget og avkjøringsrampe fra E18. Løsningen som ble valgt, var å forme en atkomstplass til heishus på taket til et av de tekniske byggene, og anlegge beplantning på taket videre nedover, på utsiden av rampen, sier arkitekt Kate Holm i Norconsult.

Med bidrag fra Jernbaneverket, Norconsult og Birger Heyerdahl har Halvor Næss Belysningsdesigner AS i kategorien «Beste utendørs prosjekt» mottatt Lysprisen 2015 for Høvik stasjon.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss