Avinor har ambisjoner om å miljøsertifisere prosjektet med bygging av ny lufthavn i Bodø. (Illustrasjon utarbeidet av Norconsult, LPO arkitekter og Archus arkitekter for Avinor).

Høye bærekraftsambisjoner: Skal miljøsertifisere Avinors arbeider med ny lufthavn Bodø

For å gjøre byggingen av ny lufthavn Bodø så bærekraftig som mulig, har Avinor ambisjoner om å miljøsertifisere prosjektet gjennom BREEAM for bygg og CEEQUAL for anleggsvirksomhet. Dette vil i så fall bli et av de første prosjektene i Norge som kombinerer de to systemene for miljøsertifisering. Med seg i arbeidet for å fremme bærekraft, kvalitet og miljø har de Norconsult.

BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å sikre at de ulike aktørene i et byggeprosjekt vektlegger bærekraft i alle ledd. Med CEEQUAL har anleggsvirksomhet fått et eget system for miljøsertifisering, basert på prinsippene som benyttes innen BREEAM. Avinor har tidligere besluttet at den nye flyplassterminalen skal sertifiseres til nivået BREEAM Excellent. Nå har de også valgt å gå videre med CEEQUAL-sertifisering av de omfattende anleggsarbeidene som kreves for å klargjøre tomten og etablere rullebaner på den nye lufthavnen i Bodø.

Helhetlig miljøfokus

Byggingen av den nye lufthavnen i Bodø er et av Norges største samferdselsprosjekter. Ved å benytte både BREEAM- og CEEQUAL-systemene, sikres et helhetlig miljø- og bærekraftsfokus i prosjektet. Samtidig oppfylles Avinors ambisjon om at utbyggingsprosjekter skal gjennomføres med et sterkt miljøfokus.

– Effektene av å se anleggs- og byggearbeidene i en større sammenheng gir oss en unik mulighet til å ta tak i de miljømessige utfordringene forbundet med etableringen av bygningsmasse og banesystemer, samtidig som vi planlegger for en energieffektiv og miljøvennlig drift av ny lufthavn Bodø ved åpning, sier prosjektdirektør Helge Albertsen i Avinor.

Berømmer Avinor

Norconsult leder arbeidet med miljøsertifisering av ny lufthavn Bodø på vegne av Avinor. Rådgiverselskapet berømmer Avinor for å stille strenge krav til miljø.

– Det er god tradisjon for å miljøsertifisere bygg gjennom BREEAM, men innen anlegg er miljøsertifisering mindre utbredt. For å løfte bevisstheten om miljø og bærekraft ytterligere innen denne sektoren, må store, offentlige byggherrer gå foran og stille krav. Det er derfor svært positivt at Avinor ønsker å iverksette både BREEAM- og CEEQUAL-sertifisering ved bygging av ny lufthavn Bodø, og Norconsult er stolte over å skulle bidra i gjennomføringen av dette, sier Janicke P. Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult.

Norconsult har 14 sertifiserte CEEQUAL Assessorer med spisskompetanse innen CEEQUAL, og omfattende erfaring fra BREEAM-sertifiseringer med ti revisorer og 28 akkrediterte profesjonelle (AP). Flere av disse er involvert i utbyggingen i Bodø.

Tiltak i anleggsgjennomføringen

Høsten 2020 gjennomførte Avinor og Norconsult en prosess for å identifisere utslippsreduserende tiltak for anleggsvirksomheten knyttet til etableringen av den nye lufthavnen.

– Miljøsertifiseringsordningene hjelper prosjektet med å identifisere de tiltakene som er best for miljø og samfunn, og samtidig økonomisk bærekraftige. Vi har flere eksempler på at miljøvennlige tiltak både er kostnadseffektive og samtidig bidrar til å redusere den negative påvirkningen på omgivelsene, sier Guro Thue Unsgård, CEEQUAL-ansvarlig for prosjektet i Norconsult.

Hun trekker frem massehåndtering og optimalisering av den omfattende masseflyttingen ved bygging av den nye lufthavnen i Bodø som et godt eksempel. Alt av masser vil så langt det er mulig gjenbrukes på stedet, noe som gir minst mulig behov for flytting og transport.

Miljø bør inn i tidligfase

Både BREEAM og CEEQUAL åpner for sertifisering av én eller flere faser av et prosjekt. BREEAM-sertifisering kan oppnås i prosjekteringsfasen og for ferdig bygg. CEEQUAL-sertifisering kan skje i tre faser: Planlegging (strategy), prosjektering (design) og anleggsfase (construction). Sertifisering kan utføres enkeltvis per fase, eller i en kombinasjon av disse. Begge systemene gir poeng for tiltak som ivaretar samfunnsansvar og reduserer prosjektets miljøbelastning. For å oppnå poeng, må alle tiltak kunne dokumenteres. Prosessen med BREEAM- og CEEQUAL-sertifisering bør starte så tidlig som mulig, slik at man sikrer at all dokumentasjon i prosjektet svarer ut sertifiseringskravene, og at man får iverksatt gode løsninger tidlig.

Byggingen av ny lufthavn Bodø er i en tidlig fase, og registreres i CEEQUAL som «Whole Project Award». Dette tildeles et prosjekt som innfrir CEEQUAL-krav i alle planfaser, fra planlegging til endt bygging. Terminalbygget planlegger Avinor å BREEAM-sertifisere i to trinn.

Skal gi plass til byutvikling

Etableringen av den nye lufthavnen i Bodø skal frigjøre mer plass til byutvikling. I 2018 tildelte Avinor oppdraget med prosjekteringen av ny lufthavn Bodø til Norconsult, med underleverandørene LPO arkitekter og Archus arkitekter. Nå er forprosjektet i avslutningsfasen, og det planlegges videre for oppstart av neste fase som er detaljplanlegging.

FAKTA OM BREAM og CEEQUAL:

  • BREEAM og CEEQUAL er en miljøsertifiseringsordning for henholdsvis bygge- og anleggsprosjekter levert av BRE Group i UK.
  • Ordningene muliggjør klassifisering og sertifisering av bygg- og anleggsprosjekter ved poenggivning etter i hvor stor grad byggherrer, prosjekterende og/ eller entreprenører velger bærekraftige løsninger.
  • Norconsult har 14 sertifiserte CEEQUAL Assessorer med spisskompetanse innen CEEQUAL, og omfattende erfaring fra BREEAM-sertifiseringer med ti revisorer og 28 akkrediterte profesjonelle (AP).