Hvordan ta fremtidsrettede beslutninger i samferdselssektoren

Norconsult bistår Statens vegvesen med å utfordre samferdselssektoren til å tenke nytt om modeller og metoder - i møte med raske endringer, usikkerhet og fremtidens mobilitet.

– Vi må begynne å planlegge for å ta hensyn til usikkerhet i våre transportanalyser- og modeller på en måte som ikke lenger bare baserer seg på prognoser (høy-middels-lav) og/eller mest sannsynlige utfall, men hvor man mer aktivt bruker visjoner og scenarioer for å spenne opp et større mulighetsrom, skriver Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan vi forflytter oss i fremtiden. Teknologisk utvikling, pandemiens effekt på reisevaner og usikkerhet knyttet til samfunnsutviklingen er bare noen av faktorene som spiller inn. Det er ikke lenger nok å basere seg på kunnskap om gårsdagens teknologi og reisevaner for å forutsi fremtiden. Det er derfor et behov for å videreutvikle bransjens tankesett, analyseverktøy og metoder og å utvikle kompetansen til etater, selskaper og fagpersoner.

Fagsamling med internasjonale ekspertbidrag

Statens vegvesen og Norconsult inviterte i vinter internasjonale og nasjonale eksperter til en fagdag om fremtidsrettede transportanalyser. Hensikten var å dele kompetanse og innsikt om fremtidens transportbehov og effekten av ulike transportløsninger i og mellom byområder. Det har vært et behov for å innhente relevant innsikt og inspirasjon fra fagmiljøer og fagpersoner som representerer ulike aspekter og kompetanseområder.

Blant deltagerne var Charlene Rohr, teknisk direktør i Mott McDonald. Hun understreket at vi ikke bare må være opptatt av å beregne samfunnsøkonomisk nytte, men at vi må se på hvilke verdier som virkelig betyr noe for det samfunnet vi ønsker å utvikle. Glenn Lyons, Professor i Future Mobility ved University of the West of England, sa at vi må bli vant til å jobbe under større usikkerhet og utvikle "analytisk robusthet" i planprosessene. Luis Willumsen, som har over 35 års konsulenterfaring og har skrevet flere bøker om transportmodellering, påpekte at enklere transportmodeller i tidligfase kan bidra til å gjøre oss mer bevisste på hvilke effekter som har stor betydning for valg av løsninger.

Opptak av foredragene er tilgjengelig her

Etablerer et godt beslutningsgrunnlag

Norconsult har nylig levert en rapport til Statens vegvesen med oppsummering av samlingen og anbefalinger for videre arbeid. Rapporten er et godt beslutningsgrunnlag for videre satsing og utvikling av analyseverktøy og metoder. Tor Atle Odberg, Eivind Jamholt Bæra og Linda Alfheim i Norconsult har vært sentrale i arbeidet. De viktigste målsetningene identifisert i rapporten er å:

  • besitte og benytte et oppdatert kunnskapsgrunnlag og state-of-the-art innsikt innenfor modeller og metode
  • utvikle en rolleforståelse som planleggere som er mer tilpasset morgendagens utfordringer
  • tilrettelegge for jevnlig kompetanseheving og samarbeid

En annet viktig anbefaling er at transportetatene bør benytte scenarioer i mer utstrakt bruk. Denne anbefalingen følger opp arbeidet fra Ekspertutvalget, nedsatt i forbindelse med Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet (2018), som blant annet pekte på behovet for å kombinere flere metoder samt behovet for stresstesting, økt bruk av scenarioer og trendstudier.

Statens vegvesen har allerede to pågående prosjekter relatert til scenarioutvikling, både i forbindelse med KVU Norge-Norge og Scenarier for bærekraftig person- og godstransport i norske byer (fra 5 000-100 000 innbyggere) frem mot 2050.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss