KI løste timetungt atferdsoppdrag

Vestland fylkeskommune ønsket å vite om redusert fortausbredde ved uteserveringer gir dårligere fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter. Norconsult løste oppdraget ved bruk av nyskapende verktøy basert på stordata og kunstig intelligens.

– Analysen er svært grundig og teknisk utfordrende og har bidratt til å dokumentere kunnskap om andelen myke trafikanter i Bergen sentrum på en ny og innovativ måte som tidligere ikke har vært mulig, og i en skala som vi ikke er kjent med er gjort i Norge.
Det sier Mats Korneliussen, leder for forvaltning i Infrastruktur og veg i Vestland fylkeskommune.

500 timer med video

Norconsult gjennomførte i 2023, på oppdrag fra Vestland fylkeskommune, atferdsanalyser for myke trafikanter i Bergen sentrum. Analysene ble utført ved bruk av innovative verktøy for innsamling og analyse av trafikkdata fra videopptak ved bruk av kunstig intelligens.
En hovedproblemstilling i oppdraget var å vurdere om redusert fortausbredde i forbindelse med uteserveringer kan gi dårligere fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter.
I prosjektet ble det samlet inn trafikkdata fra cirka 500 timer med videoopptak fordelt på 32 ulike punkter i og omkring Bergen sentrum. Verktøyene bruker bildegjenkjenning til å registrere alle trafikanter i et videoopptak og klassifiserer trafikantene automatisk i henhold til trafikantgruppe, og bevegelsesmønstrene ble kartlagt og lagret. I prosjektet ble det registrert rundt 680 000 trafikant-bevegelser, og innsamlet data ble videre benyttet for å gjøre en rekke analyser av atferd for myke trafikanter.
De utførte atferdsanalysene avdekket flere tilfeller med trengsel og redusert fremkommelighet i tilknytning til uteserveringer, med mulig økt risiko for fotgjengere og syklister. Resultatene indikerer samtidig at dette i hovedsak kun vil være en problemstilling på dager med svært høye fotgjengervolumer.

– Engasjerende og nytenkende

Som del av leveransen til Vestland fylkeskommune ble det også utarbeidet et skreddersydd webbasert innsynsverktøy som oppdragsgiver kan bruke for å studere og analysere dataene som ble samlet inn i forbindelse med atferdsanalysene. Sammenlignet med tradisjonelle leveranseformater gir dette økt innsikt og bruksverdi av dataene i fylkeskommunens videre arbeid.

– Arbeidet som Norconsult har utført gir oss et verdifullt kunnskapsgrunnlag å bygge videre på for å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende på fylkesvegnettet i Bergen sentrum. Prosjektgruppen fra Norconsult har vært engasjerende, nytenkende og løst utfordringer på en svært god måte for å levere et best mulig kunnskapsgrunnlag til Vestland fylkeskommune, sier Mats Korneliussen i Vestland fylkeskommune.

Nye muligheter ved bruk av AI

Bruk av kunstig intelligens til innsamling og analyse av trafikk- og mobilitetsdata har vært en satsning i Norconsult de siste årene. For inntil ganske få år siden var etablert praksis å observere og registrere fotgjengere og syklister manuelt i felt, eller ved manuell observasjon av videoopptak. I dag gjøres de fleste slike registreringer ved bruk av maskinlæring og kunstig intelligens. Den nye teknologien bidrar til å automatisere mye av prosessen og åpner for å gjøre en rekke analyser som det tidligere ikke har vært praktisk mulig å gjennomføre. Dette ble utnyttet til det fulle i analysene i Bergen.
– Dette prosjektet har vært svært spennende å jobbe med. Den nye teknologien gjorde oss i stand til å samle inn et langt større omfang av data for myke trafikanter enn hva som tidligere har vært mulig ved bruk av tradisjonell metodikk. Verktøyene gjorde det også mulig for oss å svare kvantitativt på problemstillinger som det tidligere kun har vært mulig å vurdere kvalitativt ved observasjoner i felt, blant annet knyttet til vurdering av trengsel og potensielle konflikter mellom ulike trafikanter, sier Kristoffer Åsen Røys, senior trafikkplanlegger i Norconsult.

Kraftig kutt i timebruk

Foruten å åpne for et bredere spekter av analysemuligheter bidrar de nye verktøyene også til økt effektivitet sammenlignet med tradisjonelle metoder.
– Uten digitalisering og bruk av ny teknologi ville det vært svært vanskelig å gjennomføre dette prosjektet. Dette skyldes både det store omfanget av data som er samlet inn, men også at flere av dataene ville vært svært vanskelige å registrere med tradisjonelle metoder. Forsiktige anslag dersom man likevel skulle forsøkt på å løse oppdraget ved bruk av manuelle metoder tilsier at digitalisering og ny teknologi i dette oppdraget har redusert timebruken med minst 90 prosent, sier Røys.

  • Thomas Fløien Angeltveit

    Avdelingsleder Digital transformasjon

  • Kristoffer Åsen Røys

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss