Rosenholm_1

Kollektivløsning og plangrep viktig for realisering av ny bydel

Obos ønsker å gå videre med planen om å bygge tunnel for elektriske busser etter nærmere analyse fra Norconsult og AF Gruppen. Det kan løse kollektivutfordringene og muliggjøre utviklingen av den nye bydelen Gjersrud-Stensrud.

Utbyggingsplanene for den nye bydelen Gjersrud-Stensrud har eksistert i årtier, men kapasiteten i kollektivtrafikken og utfordringene med å forlenge T-banen fra Mortensrud har bremset den planlagte utbyggingen.

Norconsult og AF Gruppen ble derfor engasjert av Obos for å gjennomføre en mulighetsstudie av en kollektivløsning i tunnel i tilknytning til en fremtidig utbygging.

Best for samfunnet

Konklusjonen var at den mest kostnadseffektive og fremtidsrettede løsningen for samfunnet, vil være å satse på en effektiv bussbetjening av området og bygge en ny tunnel for elektriske busser som skal gå i skytteltrafikk mellom den planlagte bydelen Gjersrud-Stensrud til Rosenholm stasjon i bydel Søndre Nordstrand.

– En ny transportløsning muliggjør at det tenkes nytt om utviklingen av Gjersrud-Stensrud. Ny transportløsning gir mer fleksibilitet i påkoblingspunktet, som igjen gir nye muligheter for strukturering av området. Vi foreslår derfor en justering av utbyggingsstrukturen og kollektivløsningen, som igjen vil innebære nye muligheter for utnytting av naturkvalitetene i området og bedre prioritering av gående og syklende, sier Ketil Nord, i Norconsults byutviklingsavdeling.

Ved Rosenholm stasjon blir det en sømløs overgang til toget til Oslo sentrum og sørover i retning Ski. Østfoldbanen vil ha avganger hvert tiende minutt i fremtiden, og turen fra boligene på Gjersrud–Stensrud til Oslo S vil ikke ta mer enn en snau halvtime.


Ønsker byggestart

Obos ønsker å gå videre med plangrepet og tunnelforslaget, og de ønsker å starte den planlagte utbyggingen av bydelen så raskt som mulig, men først må en omregulering av området gjennomføres.

– Dette kan være løsningen som gjør det mulig å endelig komme i gang med utbyggingen av Gjersrud-Stensrud. Og dette trenger ikke koste det offentlige en krone. Vårt utgangspunkt er at OBOS og de andre utbyggerne og grunneierne tar regningen. Hvis politikerne virkelig vil, så kan busstunnelen og de første boligene stå klare om ti år, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Etter at bystyret i Oslo i 2016 vedtok en såkalt områderegulering for Gjersrud-Stensrud, åpnes det opp en helt ny miljøvennlig bydel med plass til 25 000 innbyggere og 4 000 arbeidsplasser på størrelse med Fornebu.

Obos legger opp til en variert bebyggelse med småhus, leiligheter, store grøntområder og et levende bymiljø. Den nye bydelen kan bli på størrelse med Lillehammer by eller Fornebu.


Utvikling av Rosenholm

Norconsult er også, i tillegg til Asplan Viak, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter og Rodeo arkitekter, engasjert av Obos for å gi innspill til en helhetlig plan for utviklingen av Rosenholm, med rundt 2 000 boliger.

Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt nabolag, nye arbeidsplasser, attraktive uteområder, tjeneste- og kulturtilbud, og et knutepunkt for hele Søndre Nordstrand.

– Muligheten til å heve blikket og se disse to områdene i sammenheng, muliggjør en ny måte å jobbe med tidligfase byutvikling på, hvor mobilitet og plangrep kan skape synergier langt over av det vi vanligvis har muligheten til, sier Ketil Nord, i Norconsults byutviklingsavdeling.