Laksefjord AS sitt settefiskanlegg ved Friarfjorden i Finnmark. (Foto: Laksefjord AS)

Laksefjord AS fikk historiens to første og siste brukstillatelser for landbaserte akvakulturanlegg

Norconsult har bistått Laksefjord AS i å prosjektere det eneste settefiskanlegget som har fått brukstillatelser i henhold til landbasertforskriften. Etter en revisjon av forskriften er kravene endret, så de to ferdigstilte avdelingene er både de første og de siste til å få brukstillatelser fra Fiskeridirektoratet.

Norconsults kontor i Lakselv har i flere år hatt større oppdrag for Laksefjord AS, et datterselskap av Lerøy Aurora AS. De siste par årene har Norconsult vært engasjert i utvikling og prosjektering av tre nye avdelinger ved Laksefjord AS sitt anlegg ved Friarfjorden i Finnmark, som alle faller inn under nye forskriftskrav til rømmingssikkerhet. De to avdelingene som per i dag er ferdigstilt, er de første i Norge som har fått brukstillatelse i henhold til landbasertforskriften og NS 9416.

Omfattende dokumentasjonskrav i ny standard

Som ledd i en strategi for å hindre rømming fra oppdrettsanlegg, innførte Fiskeridirektoratet 1. januar 2018 «Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk» (landbasertforskriften). I denne forskriften stilles klare krav til hvordan nye anlegg skal bygges, og krav som sier at anleggene skal ha brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet før det kan settes inn fisk. Forskriften krever videre at landbaserte akvakulturanlegg for fisk skal prosjekteres og utføres i samsvar med krav i NS 9416:2013 – «Landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad».

Norconsult har på oppdrag fra Laksefjord AS koordinert arbeidet med brukstillatelser for de to avdelingene ved Friarfjorden som ble ferdigstilt i 2019. Selskapet har også gjennomført søknadsprosessen og deltatt i all kommunikasjon mot Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratets krav til dokumentasjon har vært omfattende, noe som har bidratt til at arbeidet har vært både komplekst og tidkrevende.

Verdens første brukstillatelser ble også de siste

– Vi har hatt et meget godt samarbeid med Fiskeridirektoratet, og sammen har vi fått all dokumentasjon på plass, slik at Fiskeridirektoratet kunne utstede historiens to første brukstillatelser til de to avdelingene i Friarfjorden. I ettertid viser det seg at det også blir de siste brukstillatelsene av denne typen som direktoratet vil gi, sier Egil Larsen, markedskontakt for akvakultur i Norconsult.

Ved en revisjon av forskriften 5. november 2019 ble nemlig både kravet til, og selve begrepet brukstillatelse fjernet. Kravene til dokumentasjon er imidlertid uforandret, men Fiskeridirektoratet skal ikke lenger godkjenne anleggene før de tas i bruk. På den måten unngår direktoratet å bli en flaskehals, og de vil fremover følge opp anleggene gjennom risikobasert tilsyn.

Klok forenkling

Fra Lerøy sin side understrekes viktigheten av at Fiskeridirektoratet la vekk kravet om brukstillatelse, og fant en bedre og forsvarlig måte å følge opp forskriftens intensjon. Innretningen med brukstillatelse viser seg å påføre næringsaktørene unødige kostnader og ville blitt svært kapasitetskrevende for Fiskeridirektoratet.

– Dette er en forenkling som kommer både næringen og Fiskeridirektoratet til gode. Jeg er fornøyd med det arbeidet Norconsult har bidratt med sammen med våre kompetente RAS-medarbeidere i Laksefjord, sier fagsjef for RAS-produksjon i Lerøy Seafood Group ASA, Klemet Steen.


– Norconsult er stolte av å ha kunnet bistå i denne krevende prosessen, og gratulerer Laksefjord AS med Norges første to brukstillatelser for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, avslutter Egil Larsen.

For mer informasjon, kontakt Egil Larsen i Norconsult: egil.larsen@norconsult.no