Norconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen signerte kontrakt for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss

Signerte kontrakt for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss. Fra venstre: Øyvind Mork (Adm. dir. Asplan Viak AS), Trond Hagen (Daglig leder Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS), Elisabeth Enger (Jernbanedirektør), Per Kristian Jacobsen, (Konsernsjef Norconsult AS). Stående:Prosjektdirektør Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Morten Klokkersveen (JBV) og Lars-Petter Nesvåg, Oppdragsleder (Norconsult). (Foto: Jernbaneverket.)

Pressemelding fra Norconsult, Asplan Viak og Aas-Jakobsen:

Norconsult AS, Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS signerte 15. juni 2016 kontrakt for rådgivningsoppdrag på jernbane- og veiprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Kontraktens hovedvolum skal gjennomføres på 14 måneder, med opsjoner på forlengelse frem mot 2024.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som Jernbaneverket har hovedansvaret for. Oppdraget omfatter også E16 Skaret – Høgkastet, et rent vegprosjekt som Statens vegvesen har ansvaret for. De tre rådgivningselskapene skal sammen utarbeide grunnlag for reguleringsplan, inkludert konsekvensutredning og teknisk detaljplan for oppdraget. Teamet som er tildelt rådgiveroppdraget vil etablere et eget aksjeselskap som vil ha ansvar for planlegging og prosjektering. Arbeidet vil settes i gang umiddelbart, med ambisjon om byggestart i 2019 og åpning i 2024.

Et enormt samferdselsoppdrag

Kontraktens hovedvolum skal gjennomføres på 14 måneder, med opsjon på ytterligere rådgivningsbistand frem mot 2024 for å videreføre prosjektering av blant annet byggeplan, konkurransegrunnlag for entreprisene og oppfølging.

– Samferdsel er et svært viktig satsningsområde for Norconsult, og fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er blant de største rådgivningsoppdragene innen samferdsel som har vært utlyst i Norge. Vi har lang og god erfaring innen vei og jernbane, og med å samarbeide med Aas-Jakobsen og Asplan Viak på store samferdselsoppdrag. Sammen utgjør vi et svært godt lag når det gjelder både kompetanse og kapasitet, og vi gleder oss til å løse dette viktige samfunnsoppdraget, sier Per Kristian Jacobsen, konsernsjef i Norconsult.

– Samferdsel er mer enn bare vei og bane. Samferdsel binder menneskene i vårt langstrakte land sammen. Å få utnyttet vår unike plankompetanse gjennom å forme det som trolig er landets største rådgivningskontrakt innen samferdsel, gjør oss stolte og glade. Sammen med Norconsult og Aas-Jakobsen skal vi utvikle de beste løsningene for en bærekraftig regionsutvikling gjennom Ringeriksbanen, sier Øyvind Mork, daglig leder i Asplan Viak.

– Vi søker alltid teknisk krevende og utfordrende prosjekter som gir oss mulighet til å utvikle vår kompetanse. Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss er i den sammenheng et viktig prosjekt for oss. Vi er derfor svært godt fornøyd med at Jernbaneverket og Statens vegvesen har tillitt til at vår gruppe er best kvalifisert til å gjennomføre dette prosjektet, sier Trond Hagen, leder for Aas-Jakobsen.

Åpner for økt kapasitet på sikt

Oppdraget omfatter ca. 40 km. jernbane og ca. 25 km motorvei, inkludert strekningen E16 Skaret-Høgkastet. Jernbane og vei har felles trasé på store deler av strekningen. Prosjektet inkluderer blant annet en lang jernbanetunnel på strekningen Jong-Sundvollen og stasjon på Sundvollen og Hønefoss samt ny jernbanebru og veibru over Kroksund. E16 prosjekteres som motorvei, mens Ringeriksbanen skal prosjekteres for et regiontogtilbud med to tog i timen i hver retning i åpningsåret. På lang sikt skal det være mulig å øke til en 15-minutters frekvens. Fjerntog som i dag går via Drammen, vil gå via Ringeriksbanen når prosjektet står ferdig. Det skal planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Total prosjektkostnad er i tidligere utredninger anslått til ca. 26 milliarder kr.