Grenland fra luften. Foto: Bypakke Grenland/Dag Jenssen

Norconsult bidrar til å ta næringstransportens utfordringer fram i lyset

På tross av næringstransportens store verdiskapning i samfunnet er det oftest persontransporten som oppnår størst oppmerksomhet når det gjelder ulike behov og virkninger av samferdselstiltak. På oppdrag for Bystrategi Grenland (Vestfold og Telemark fylkeskommune) har Norconsult gjennomført en egen temautredning for å få konsekvensene for nærings- og nyttetransporten i Grenland fram i lyset.

Bystrategi Grenland er det regionale samarbeidet om areal, transport og klima i Grenlandsområdet. For tiden pågår gjennomføringen av fase én av Bypakke Grenland. Gjennom dette arbeidet skal Grenland bidra til å oppfylle nasjonale klimamål og skape en attraktiv og konkurransedyktig byregion. Arbeidet har så langt gitt gode resultater og byområdet holder nullvekstmålet.

Som en del av arbeidet har Norconsult, på oppdrag for Bystrategi Grenland, gjennomført en temautredning for næring-, nytte og persontransport med bil.

Omfattende kartlegging og medvirkningsprosess

Seniorrådgiver Alberte Ruud i Norconsult har vært ansvarlig for temautredningen. Hun forteller om en omfattende kartlegging og medvirkningsprosess blant lokale bedrifter i Grenlandsområdet.

- For oss har det vært viktig å få frem bredden i utfordringer og behov. Tjenesteleverandører kan ha andre behov enn store godstransportører. Gjennom utredningen har vi derfor gjennomført arbeidsverksted med berørte aktører og interessenter, intervjuer med åtte større bedrifter og en bylogistikkundersøkelse blant 200 nærings- og nyttetransportører i Grenlandsområdet, forteller Ruud.

Spesielt har bylogistikkundersøkelsen bidratt til at prosjektet har nådd ut til et bredere spekter av stemmer blant aktørene. Flest svar i undersøkelsen kom fra personer som driver med transport i tilknytning til tjenester som for eksempel innen håndverk eller omsorg, en aktørgruppe en vanligvis ikke hører så mye fra.

Mange utfordringer og behov
Tilbakemeldingene på prosjektet har vært gode og innspillene mange. De kartlagte utfordringene omhandler hovedsakelig manglende tilrettelegging for varelevering, flaskehalser og dårlige forbindelser og fremkommelighet i veisystemet.

Gjennom bylogistikkundersøkelsen kom det også frem at flere aktører opplever at de ikke involveres eller informeres i forbindelse med prosjekt- og anleggsarbeid på vei- og gatenettet.

– Vi har fått tilbakemelding fra lokale parter at veieier har som intensjon å involvere berørte aktører i forbindelse med anleggsarbeid, men tilbakemeldingene fra transportørene tyder på at det er varierende i hvilken grad, og hvor i prosessen, disse involveres forteller Ruud.


Tiltaksliste
Prosjektporteføljen i Bypakke Grenland skal bidra til å nå nullvekstmålet og forbedre forholdene for næringstransporten. Basert på funnene i utredningen har det blitt utarbeidet en tiltaksliste som vil gi bedre vilkår for denne type transport.

- Tanken er at tiltakslista skal kunne vurderes i det videre arbeidet med Bypakke Grenland fase 2 sier Alberte Ruud.


Temautredningen og bylogistikkundersøkelsen kan lastes ned fra bypakka.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss