Norconsult engasjert i to nominasjoner til Statens byggeskikkpris 2016

Gullhella omsorgsbolig i Asker og Ulsmåg skole i Bergen er to av syv nominerte prosjekter, og Norconsult har hatt ansvar for landskapsarkitektur i begge prosjektene.

– Vi er svært stolte over å ha fått bidra i disse to prosjektene, og jeg vil berømme begge kommunene for deres satsning på fremtidsrettede bygg med gode uteområder. Et svært godt samarbeid med alle bidragsyterne i prosjektene har gjort dette mulig. For vår del viser nominasjonene at Norconsult har bygget opp et særdeles godt fagmiljø innenfor arkitekturfagene, der landskapsarkitektur er et viktig satsningsområde, sier divisjonsdirektør Sigurd Rugsland i Norconsult. I dag har Norconsult ett av landets største komplette arkitekt- og designmiljø med til sammen 180 arkitekter, byplanleggere, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og lysdesignere.

Gullhella omsorgsboliger
Norconsult har vært hovedrådgiver for nybygget som består av 60 omsorgsplasser med sykehjemstandard bygget inntil eksisterende Gullhella sykehjem i Asker. I tillegg har Norconsult hatt ansvaret for landskapsarkitektur på et 12 650 kvm stort parkanlegg med fire hageavdelinger.

Asker kommune har lagt stor vekt på kvalitet i prosjektering og opparbeidelse av utomhusanlegget. De forskjellige hageavdelingene har forskjellig funksjon og utforming. Fra et adkomsttun med blomstrende trær, to atriumshager med sitteplasser, vannarrangementer og stor variasjon i vegetasjonsbruk – til det ytre hageanlegget som har fått et mer landskapsmessig preg med stier, sitteplasser, vannspeil og et lysthus. Alle hageavdelingene har brukere, pårørende og ansatte i fokus ved utforming. Prosjekterende landskapsarkitekter hos Norconsult har vært Astrid D. Skalleberg, fagansvarlig, og Aud Jorunn Karlsen Hovda.

Gullhella ble også nominert til Årets Bygg 2016 i regi av Byggeindustrien.

Ulsmåg barneskole
I samarbeid med Ola Roald arkitekter har Norconsult prosjektert det nye skoleanlegg på Ulsmåg i Bergen. Norconsult har hatt ansvar for prosjektering av utearealet. Den nye skolen er dimensjonert for 600 elever fra 1.-7. trinn, og totalt opparbeidet uteareal er 19 500 kvm. Skolen åpnet i 2015 og siste del av anlegget ute forventes ferdig i løpet av 2016.

Tomten ligger hovedsakelig på to nivå med 8 m nivåforskjell. Nivåforskjellene og den langstrakte tomten har gitt utfordringer for utnyttelse og etablering av interne kommunikasjonslinjer. Nivåforskjellene er formet for opphold og aktivitet, og nedsenkede nivå, formet som ramper, sikrer god tilgjengelighet internt i anlegget.

«Aktivitetsgaten» binder sammen det langstrakte uteanlegget og har lekeapparat. Dette aktive møtestedet står i kontrast til et roligere indre gårdsrom som defineres av skolens bygningsvolum. Oppdelte bygningsvolum gir innslipp for lys og trekker tilstøtende natur- og kulturlandskap inn i skoleanlegget.

Totlandsveien fungerer som en barriere og deler skoletomten på tvers. Derfor er det laget en åtte meter bred kulvert som binder sammen skolens uteareal på begge sider av veien. De store åpne arealene nord for veien skjermes og har et variert innhold med ballbaner, lengdeløp og lengdegrop. Prosjektet har også lagt vekt på fordrøyning av vann i vegetasjonsfelt, ved vannrenner for lek og grønne tak. Prosjekterende landskapsarkitekter har vært Nina Dybwad og Kari Monstad.

Til årets Statens byggeskikkpris ble hele 96 bygg fra alle landets fylker foreslått. Kun syv av disse slapp gjennom nåløyet og er nominert til prisen, som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni. Husbanken er sekretariat for juryen. Prisutdelingen skjer i Oslo 14. juni 2016. Fjorårets prisvinner var kulturkvartalet Stormen konserthus og bibliotek i Bodø der Norconsult var ansvarlig for lysdesign.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss