De nyansatte dam- og vannkraftingeniørene, fra venstre Stian Sandvær, Egil Andreas Vartdal og Are Kiel i Norconsult i Trondheim. Fjerdemann starter 1. desember. Foto: Norconsult

Norconsult etablerer vannkraftmiljø i Trondheim

Norconsult kan tilby kunder i Trøndelag et enda bredere tjenestetilbud når selskapet nå ansetter fire nye fagspesialister, og etablerer et eget energifaglig dam- og vannkraftmiljø i Trondheim.

Norconsult har fra tidligere et veletablert miljø for prosjektering av energi, kraftverk og damkonstruksjoner i Steinkjer. Med etableringen av det nye fagmiljøet i Trondheim har Norconsult styrket sin kompetanse innen vannkraft og vassdragsteknikk i Midt-Norge. Til sammen har det nye fagmiljøet mer enn 50 års erfaring på fagområdet.

Tettere dialog med kundene

Etableringen av det nye fagmiljøet i Trondheim vil dekke et kompetansebehov som har vært etterspurt fra Norconsults kunder i regionen.

–Norconsult har Norges største rådgivermiljø innen vannkraft, og det er svært gledelig at vi nå utvider vår tilstedeværelse i Midt-Norge til også å omfatte kontoret i Trondheim. Gjennom mange års erfaring har våre nye medarbeidere opparbeidet seg god kjennskap til mange av anleggene i regionen. Dette vil komme våre kunder til gode i form av sterk kunnskap om lokale forhold og enda tettere oppfølging av våre kunder lokalt, sier Anders Søreide, Avdelingsleder for dam og vassdrag i Norconsult.

Kan løse tverrfaglige vannkraftprosjekter med lokale ressurser

Med de nye ressursene på plass i Trondheim har Norconsult blant annet tilegnet seg kompetanse og gjennomføringsevne innen kraftverk, dammer (betong-, mur- og fyllingsdammer), erosjonssikring, kulverthydraulikk og generell hydraulikk, kostnadsberegninger samt usikkerhetsanalyse og fysiske modellforsøk i vassdragslaboratorium. Fagmiljøet i Midt-Norge har nå NVE-godkjenninger i alle klasser som fagansvarlige på både fyllingsdam, betongdam og hydraulikk. Sammen med det øvrige vannkraftmiljøet i Norconsult og de mange kompletterende fagområder som allerede finnes i Midt-Norge, er Trondheimskontoret nå godt rustet til å lede og gjennomføre tverrfaglige vannkraftprosjekter.

- Vi er glade for at vi nå har etablert et solid vannkraftmiljø ved vårt kontor i Trondheim, sier Øyvind Wanderås, direktør for Norconsults kontor i Trondheim. Kontoret teller over 250 ansatte, innenfor mer enn 20 ulike fagfelt. Vi vet at vannkraftprosjekter krever innsats fra mange fagfelt, og er stolt av å kunne tilby komplett tverrfaglig prosjektering til våre kunder i Midt-Norge.

Skal vokse videre

Norconsult ønsker å utvide fagmiljøet ytterligere og søker nå etter nye medarbeidere innenfor alle fagområder knyttet til vannkraft.