Bildet viser hvordan BIM/GIS brukes i ISY Prosjekt og hvordan forskjellige målparametere kan fremstilles for ulike løsninger. (Illustrasjon: Norconsult/ NoIS)

Norconsult hacker for bedre løsninger

Norconsult deltok nylig i et 40 timers “hackaton”, et “hackemaraton” med et tverrfaglig lag bestående av deltagere fra Norconsult AS, Norconsult AB, Norconsult Informasjonssystemer og datterselskapet Norconsult Astando. Det virtuelle hackatonet ble arrangert av det finske transportvesenet og hadde deltagere fra hele verden.

Norconsult-laget løste to ulike oppgaver under hackatonet. Den første oppgaven handlet om CO2 i infrastrukturprosjekter og den andre om hvordan implementering av nye åpne formater kan skape nye forretningsområder i jernbanesektoren. Via Teams gikk gruppen sammen og definerte omfang og plan for oppgaveløsingen. Deretter startet jobben med å produsere materiell og kode nye løsninger.

Å delta på et hackaton er omtrent som først å bli påkjørt av en buss som du og laget ditt så må tviholde dere fast i, mens den kjører i hundre på motorveien. Vi klarte heldigvis å holde oss fast helt til vi hadde krysset målstreken, sier Arne Moe Lysaker, seniorrådgiver jernbane i Norconsult.

Økt synlighet, bevissthet og eierskap til klima

– Vi har fått til mye i dette hackatonet, men vi må ikke gi oss nå, oppsummerte gruppen fra Norconsult like etter levering.

Løsningen på den første oppgaven som Norconsult-laget løste, handlet om bærekraft. Konkret gikk løsningen ut på at miljøparametere som CO2, arealbeslag, støy og lignende må integreres i prosjekteringsverktøyene og sammenstilles for hele prosjektets livsløp. Kun slik vil bærekraft kunne følges godt opp i prosjektene og reelt påvirke valg av løsninger. Fokuset i alle prosjekter må ligge på økt synlighet, økt bevissthet og økt eierskap til klima. Gruppen fokuserte spesielt på tidligfase, der det største potensialet for innsparinger ligger, og på hvordan kostnader og miljø må vurderes i sammenheng.

– I en hektisk hverdag får prosjektgjennomføring all oppmerksomhet. Det er derfor inspirerende å se hvor mye vi kan få til når en gruppe setter av to dager til utelukkende å være kreative. Når vi i tillegg har med software-utviklere, får laget opp fungerende prototyper på rekordtid, sier Thomas Angeltveit, seniorrådgiver, strategi og utvikling i Norconsult.

Målkonflikter – stort fokus fremover

I prosjektene Norconsult jobber med, stilles det i økende grad krav til måloppnåelse innen flere parametere enn kostnad, fremdrift og sikkerhet (SHA). Blant annet blir det stadig vanligere å minimalisere klimagassutslipp, legge minst mulig beslag på landbruksarealer, forbedre ivaretakelse av ytre miljø og ivareta sirkulær økonomi. Samtidig skal prosjektene også gjennomføres billigst mulig.

– Spørsmålet er hvordan man finner den mest optimale løsningen når det er konflikt mellom målene. En visualisering av effekten de enkelte tiltakene gir, vil være til god hjelp i slike valg, og i dette hackatonet har vi tatt et stort steg i riktig retning, sier Ketil Søyland, prosjektdirektør bærekraft i Norconsult.

Størst suksess med implementeringen av nye åpne formater og standarder

Norconsult-laget leverte en god løsning på oppgaven om implementering av nye åpne formater, og gikk helt til topps i sin kategori. Oppgaven dreide seg i stor grad om å tenke stort og langsiktig.

Manuel Simon jobber til daglig som seniorrådgiver innen jernbane i Norconsult, og har nylig gjennomført en MBA. Han syntes det var spesielt interessant å kunne bruke kunnskapen om forretningsutvikling og innovasjon også utenfor oppdrag.

– Jeg tror en slik arbeidsmetodikk vil bli mye viktigere fremover for å kunne løse de store utfordringene bransjen står overfor, sier han.

Det brukes stadig mer metadata i prosjekter innen samferdsel, men gruppen etterlyser en standardisering. For å få full effekt av digitaliseringen må hele bransjen i mye større grad trekke i samme retning. Presentasjonen som ble laget i hackatonet fremhever kompleksiteten i dette, og har fokus på at byggefasen kun er én del av totaliteten.

Norconsult-laget pekte på at man i mye større grad må kunne bruke dataene også til drift, vedlikehold, tilrettelegging for gjenbruk.

Vil jobbe videre med konseptene

Fremstilling av data gjennom ulike dashbord ble viet mye oppmerksomhet av Norconsults lag. Konkret så de på hvordan data kan aggregeres slik at alt kan presenteres på prosjektnivå. Under hackatonet ble det laget løsninger for Autodesk Civil3D, Infraworks, Revit og ISY Prosjekt.

– Fremover vil Norconsult jobbe med å identifisere prosjekter der vi kan teste dette, og vi vil jobbe med å utvikle konseptene videre, avslutter Lars-Petter Nesvåg, avdelingsleder for jernbane i Norconsult.