Norconsult har fått fornyet rammeavtale med Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Foto: Norconsult.

Norconsult har fått fornyet rammeavtale med VEAS

Norconsult har i flere år hatt en flerfaglig rammeavtale med Vestfjorden avløpsselskap (VEAS). Ved avtaleperiodens utløp ble ny avtale konkurranseutsatt, og VEAS har nå vist Norconsult fornyet tillit ved å tildele selskapet en ny, flerfaglig rammeavtale. Avtalen omfatter rådgivende ingeniørtjenester innen flere fagfelt knyttet til bygg og anlegg.

VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Selve VEAS-anlegget er Norges største avløpsrenseanlegg, og avgjørende for å holde Oslofjorden ren. Anlegget er i drift hele døgnet, året rundt, og renser avløpsvann fra eierkommunene og Nesodden, tilsvarende 750 000 mennesker. Vannet transporteres til VEAS sitt renseanlegg ved Slemmestad i Asker via kommunale ledningsnett.

Omfattende oppgraderinger mens anlegget er i bruk

I løpet av de neste fire til seks årene skal VEAS rehabilitere og oppgradere anlegget – noe som skal gjennomføres mens anlegget er i full drift. I den forbindelse har VEAS behov for ekstern rådgivning og prosjektering innen fagområdet bygg og anlegg/ geologi, herunder fagfeltene byggteknikk, ventilasjon/ VVS, brann, betong, geologi samt plan, miljø og arkitektur. Selve renseanlegget ligger inne i fjellet, og avtalen vil omfatte både fjellanlegg, utearealer og bygningsmasse.

– Vi har hatt store og interessante prosjekter for VEAS tidligere. Nå gleder vi oss til å samarbeide med dem om å løse nye oppgaver, sier Truls Inderberg, leder for Norconsults vann- og avløpsdivisjon.

Høye ambisjoner innen bærekraft

VEAS har meget høye miljøambisjoner og har i mange år jobbet med gjenvinning av ressurser fra avløpsvannet. Avløpsslammet stabiliseres og hygieniseres, blir til «VEAS-jord» og benyttes i landbruket, mens en nitrogenløsning fra avløpsvannet selges til kjemikalieprodusenten Yara. I løpet av 2020 skal selskapet også ferdigstille et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass som utnytter rågass som dannes av avløpsslammet. Norconsult skal bistå VEAS i å nå sine høye miljøambisjoner.

– Vi ser frem til å ta del i VEAS sine ambisjoner innen alle aspekter ved miljø og energibruk. Norconsult er sterke på kost-/nyttevurderinger knyttet til både energibruk, CO₂-avtrykk, avfall og gjenvinning. Basert på dette, skal vi gi kloke og godt fundamenterte bærekraftråd som bidrar til å sikre optimale løsningsvalg, sier Inderberg.

Fire års avtalevarighet

VEAS har inngått avtale med to leverandører på denne rammeavtalen; Norconsult og COWI.

Rammeavtalen har en varighet på fire år.