Norconsult har signert ny avtale om driftsassistanse for vann og avløp på Romerike. (Foto: Norconsult)

Norconsult har signert ny avtale om driftsassistanse for vann og avløp på Romerike

Den nye avtalen gjelder driftsassistanse på vann og avløp (VA) for flere kommuner og interkommunale selskaper på Romerike, og er inngått gjennom Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Det er andre gangen på rad at Norconsult tildeles denne kontrakten.

Det er kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes, Nannestad, Ullensaker og Nittedal samt de interkommunale selskapene Midtre Romerike avløpsselskap IKS, Nedre Romerike vannverk og Nedre Romerike avløpsselskap IKS som omfattes av den nye avtalen.

Avtalen om driftsassistanse skal sikre leveransetjenester innen VA, hovedsakelig knyttet til drift av avløpsrenseanlegg, vannbehandlingsanlegg og ledningsnett samt årlig rapportering av resultater til myndighetene, kompetanseheving blant VA-personell, arrangering av årlige fagturer, fagtreff og årsmøter.

– Vi er veldig stolte av at kommuner og interkommunale foretak på Romerike viser oss fornyet tillit og igjen velger oss til driftsassistanse på vann og avløp. Vi gleder oss over å få bidra med kompetanse som sikrer samfunnskritisk infrastruktur, sier Eirik Rismyhr, avdelingsleder for Norconsult på Romerike.

I oppdraget vil Norconsult legge vekt på bærekraftige løsninger som sikrer lang levetid for ledningsnett og behandlingsanlegg. Dette inkluderer sikker vannforsyning og miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger som tar høyde for fremtidige klimaendringer.

Avtalen omfatter blant annet følgende rådgivningstjenester:

  • Optimalisering og tilstandsvurdering av renseanlegg og ledningsnett
  • Fareidentifikasjon, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), beredskapsplan og beredskapsøvelser
  • Vurdering av reservevann og nødvann
  • Utarbeidelse av saneringsplan for ledningsnett med DiVA-metodikken
  • Nettmodell av ledningsnett
  • Utslippstillatelser, tilbakemelding til myndighetene
  • Påslipp fra industri
  • Bistand med offentlige anskaffelser

Oppdraget har en varighet på to år, med opsjon for ytterligere to år.